MUC

Print Friendly and PDF

Monday, January 19, 2015

HAI LEH THEIGAH VUN ADINGIN HOIH
Zomi ten i ciin theih leh lei theih khai pawlkhat vun adingin hoih gige hi.Tuate laka thum a hoihna leh a zatdan ding gen mawk mawk dih ni e.Singtangmai(Ni nun):
Ninun pen vun cidam nangin hoih mah mah hi.Ni nun ah Vitamin A leh papain tam mah mah hi.Vitamin A tampi omkhawmna ahihmanin anti oxidant zong om hi.Papain in vuna Protein nasem thei nawn lote paikhia hi.Tua banah Skin Cells si khin te phiatsang hi.Tua ahihmanin vunah nuh  zel zel ding hoih hi.Ni nun ah Sodium tawm hi, vun nawmsak thei ahihmanin hoih hi.Gawizan khitciang khetuul puak khak nuh leeng zong hoih hi.A hawng tawh mai zut leeng anti-aging hoih mah mah khat suak hi.Ninun leh bawngnawi hel pen skin firming, anti-aging,dark spot leh blemish dingin hoih hi.Skin tone zong hoihsak thei hi.Ninun sial leh a tangkeu pen ringworm zatui dingin hoih hi.A hoih teisam hang nisima nuh ding hi lo hi.kal khata nih vein uh ding hoih bek hi.

Lengmaw(Sekkhum):
Lengmaw pen  citrus  fruits lakah kihel hi.Astringent leh toning properties  tam ahihmanin Vitamin C tam hi.Tua ahihmanin vun adingin hoih mah mah hi.Mihing pumpi a Colagen te  bawlphat nang huh thei hi.Vun mamsak in vun kikawl lua omsak lo hi.Lengmaw a hun man a neek zawh ding hoih hi.A hawng tawh mai zut leeng vun kikangsakin ngosuahsak tuam hi.A hawngte zong mawk pai lo in phokeu in gawizan kik leeng body Scrub hoih khat ahi hi.A gawizansa te bawngnawi tawh hel leeng main uh dingin hoih vanglak hi.Tua in dark spot leh blemish te beisak thei hi.Thudang khat ah a hawng pen huan ding in nikhat sung koih ding.A zing ciang khaih dingin Fridge ah koih ding.pat zangin tua tui pen mai ah nuh ding.A tui pen susil nangin zong hoih mah mah hi.Lu nget beisakin sam adingin zong hoih hi.


Lo uih San:
Lo uih san ah Vitamin nam thum A,C leh E om hi.Hih vitamin te anti oxidants,UV ten vun ahih siat a bawl pha theite ahi uh hi.Lo uih san pen anti septic hat mah mah khat ahihmanin Skin infection leh maiphual omsak thei bacteria a lehdo thei hi.A guaka na neek theih kei leh zong salad,meh kan leh huan te ah hel zel in.Lo uih san ten sisan siangtho sak in Flavonoid pekhia uh hi.Tua Flavonoids in Vitamin C nasepna thapia thei hi.Vitamin C lah vun cidam nanga kitangsam mah mah khat hi zel hi.Lo uih san a Anti inflammatory leh anti bacterial properties tampi ten tangsiat lak pan hong keem thei uh hi.Bek tham lo in vun natna tuam tuam lak pan zong hong kipelhsak thei hi.

To get the latest update of me and my works

>> <<