MUC

Print Friendly and PDF

Sunday, January 18, 2015

Bangdang Hilo Zeisu Si Hi lamal


Key: G      

                                

Bang in ka mawh sawp siang thei,

Bang dang hi lo , Zeisu si-in,

Bang in hong dam sak kik thei,

Bang danghi lo, Zeisu si-in.

 

      Manpha hi hong luang si,

       Vuk bang hong ngo sak si;

       Tui dang ka thei kei hi,

       Bang dang hi lo, Zeisu'si hi.

 

Ka sian' nading hih ka muh-

Bang dang hi lo, Zeisu' si hi;

Ka mawhna kiphel na'ng thu-

Bang dang hi lo, Zeisu' si hi.

 

Mawh mai sak bang dang hi lo,

Bang dang hi lo, Zeisu' si hi;

A pha ka bawl hang hilo,

Bang dang hi lo, Zeisu' si hi.

 

Kei lametna, lung nopna,

Bang dang hi lo, Zeisu' si hi;

Kei-in dikna ka ngahna,

Bang dang hi lo, Zeisu' si hi.

 

 

To get the latest update of me and my works

>> <<