MUC

Print Friendly and PDF

Sunday, January 18, 2015

Aman ka mawh nate lakhia zo lamal

 

Key: Bb          

                       

Lungsim leh aw in Topa phatning,

Ama sung ka kipaak ding,

La in sa ninglamdang hong itna,

Ke'n sasa ning hih la.

        

       Amah'n ka mawhna teng lakhia zo,

       Amin siang phat un, Amin siang phat un

       Amah'n ka mawhna teng lakhia zo,

       Hallelujah Min phat un.

 

Nopna khawlna ngah ding ama kiang,

Ka mawhna tawh ka pai ciang

Ka nget hong za in hong khahkhia ta,

Ke'n sasaning hih la.

 

Ka hu tawpna tawh Amah phat ning,

Sihna ka zawh man in ah,

Amah pat ning a tawntung in ah,

Ke'n sasa ning hih la.

 

 


To get the latest update of me and my works

>> <<