MUC

Print Friendly and PDF

Monday, November 10, 2014

Sia Ngin Kok genna

Dear Thanglek
Tangthu a tel nuam a hong dong na hih ciangin kong dawng kik hi. Topa in kong dawnna te a tel siam dingin thupha hong pia hen.
Gin Lam Cin Philippines pai dingin kitel mah hi. Thubuai hong om ciangin kikhawl kiksak hi. Hi ta leh hi ta kei leh kei hong kingawk hi. Gin Lam Cin in a pai dingin Passport zong bawl nai lo hi. A kikhensat pan hih tuak hi. Thu hong buai ciangin kikhawl sak kik hi. Tua pen lamdang lo hi. AIIAS a tungsa Saya Khin Mg Kyi zong sponsor kipia khin, kha 4,5 bang kah khin pen, thubuai hong om ciangin sponsor kipia nawn lo pah hi. Tua pen thupai zia hi lel hi. Mihing khat hang peuhmah hi tuan lo hi. Saya Khin Mg Kyi adingin nakpi takin genpih ing. AIIAS Business Head pa tawh kikum-a, MYUM ah lai tampi tak gelh hi ung. Thu lut tuan lo hi.Tua pen Director khat hihna tawh ei sep theih ciang ciang hi lel a, hong kisan loh ciang tua hi, tua hang hi kici thei tuan lo hi.
Kei lehhek manin a pai lo ding hi mawk leh thunei mahmah ding ka ve maw. Thubuai hong om ciangin Union zumpi ah va lut a, Treasurerpa Pr Memory kiangah GLCin pen hih thubuaina hangin action kilakhin hi, hoih ta hi; a gamdang sangkah ding khaktan kei ni, ci in thuum sak lai hing. Treasurer pa hong genna ah: “Nomah Zomite in ka veto power tawh pai sak ding hing” hong ci se a, kua veto power nei zaw kidem kul lo dia hong ci zeu hi. Tua lai MYUM Ed Director pen Dr. Dal hi. Amah apau na khauh lua kha hi. Director in veto power nei lo hi.
Midangte tampi in Suak Khaw Ngin in Gin Lam Cin a mudah mahmah ding banga hong ngaihsun hi. Ka muhdahna khat zong om lo hi. Myaungmya ah Dean of Boys a sep ding zong keima recommed hi lai hi. Tua ciangin thubuai hong tuak lo leuleu a, hong nusia sa Pr Langh Sawm Mang in hong hopih in, Lawmten Saya Mung kaihsuk sawm ven, tua ah tun thei leng hoih ding hi, ka cih leh nang mudah lo maw, ci-a hong dong hi. Ka muhdahna om kei ve, hoih sa ing, ka cih ciangin kei hong na ze-et na hi gige hi. Ken ka lungsim om bang ka gen hi. Tua lai in zong, lehhek ding ci leang, Gin Lam Cin in UMM ah Treasurer hong ngah het lo ding hi.
Tu ni ciang dong, Gin Lam Cin leh Kei kikal kitel khialhna om kei, a inn ah an ne tui dawn ing; amah zong tua mah bang hi. a kisai het lo te in a Pua lam panin na heh mawk uh pen kha mi het lo ii hihna kilang lel ci ing.

To get the latest update of me and my works

>> <<