MUC

Print Friendly and PDF

Friday, November 14, 2014

MYUM Zuaulai NihnaDear Lai Simteng,

 Hih attatch a lai pen, tu laitak-a MMCC huang pen MYUM in Ko-a hi cih Thu a Bawl ciangin, Thukhen Zum-ah Kai Za Dal in,

 1. Muulah leitang kileina(Gin No le Kai Za Dal) Document lak hi. Tua in a leitang vai Kai Za Dal-a kip sak zaw ahih manin, MYUM in Kai Dal pen leitang lei dingin ka sawl uh hi cih ZUAU LAI KHATNA (nung deuha kong khah pen ) bawl uh hi.

 Hih thu pen Kale Khazaing Thukhen zum-in, MMCC pen C te a hi, KAS pen M te ngah sak hi. Tua thukhensatna lung kimlo in M lamte Azuukhan to lai uh hi.

 2. Tua a ZUAU LAI pen Thu khen zumte khem nadingin a lah ding-un Sia Van Pe Oo in adang khat bawl sak kik uh hi. Tua sungah "Seventh-day Adventist" min tawh bawl sak hi. Tua pen ZUAU PHUAHNA  2 na hihi.

 3. Kai Dal in tua ma pekin MMCC huang Pongsan 105, 106 nei khin hi. Tua bang hinapi-in Mie Sa yien in amau thu-in MYUM deih zui-in " Seventh-day Adventist" min tawh kheel sak mikmeek hi.  Tua bang ahih theih nadingin bang ci kiho uh hiam cih en i thei kei hi. A HI ZONGIN A RESULT (OUT COME) PEN ZUAU PHUAHNA LIANPI NIHNA  ONG SUAK HI.

 Ngaihsut Ding:

VANTUNGMI 3 TANGKONA KEM CING DINGA KIPHUT IPAWLPI ZUM IN TUA BANG GAWPGAWP IN A GAMTAT PEN, MAWK AWI AM DING MAW?

Reformation nakpi in kisam ahihlam ong lak hi--Khaa thu tawh pai nawnlo hi.
Pawlpi it takpite in hih bang ZUAU GAMTAT TAWH pawlpi makaihna abei nadingin LAMPI I ZON DING  kisam hi.

Deihsakna tawh,
Sia Khen

Kham Khen Pau

To get the latest update of me and my works

>> <<