MUC

Print Friendly and PDF

Saturday, November 15, 2014

EI ZOMI TE PIANNA GAMLEI

Ei Zomi te Pian na gamlei,Zomi a ki ci diak,Tedim,Tonzang,Manipur,Khanti,Lesi,Homalin,Tamuleh kalay gamsung ah mite sungah zong teenna mun leh mual zui in Pau kilam dang a,Minam neu tuamtuam in kilawh na hong piang hi.A munmun ah mun leh mual zui in a tuamtuam om a,1962 kum a Tawlanzi kumpi hong khan ciang in,1967-68 pawl in a munmun ah tangthu ngei na hong kan hi,Tedim,Tonzang,Tamu,Kalay gamsung ah zomi a kici diak te minam 10 in hong kipsak hongciam teh hi..

1.Saizang..
2.Teizang..
3.Dim..
4.Khuano..
5.Guite..
6.Sihzang..
7.Zo..
8.Thado-Kuki..
9.Hualngo..
10.Tedim..
1..Saizang mite pianna..
Mi masa te Ciimnuai khua ah a nate lai in,khuasung ah gamsai kungpo na zaangtam khat om a,tua zaang a teeng te,a mun min pua ,Saizangte na ki ci uh hi,nungsung ciang intua pan a piangte mite Saizang minamte kici hi,Cimnuai khua hongsiat ciang in,saizanh khua mun ah kituah a,tuapan hongkhang khia a hihi..
...Teen na Khua te;....Saizang,Tualzang,Teeklui,Lailo,Thaangzang,Vongmual,Aopha, Mualpi, Tuitawh, Thalmual,Phaiza,Zampi,Talhek,Kapteel,Hiangawn,Tuitang...

2..Teizang mite pianna..
Ciimnuai khua ah a ki teenlai in pawl khat meitei gun dung zui to in,gunpi ka tun ciangin luika khua ci in na teeng uh hi.khuazang in tual biak na nei in khualai zangah  paangsingpi nuai suangtum pi khatngei ah bawl uh hi.nitak khuaphat kha tan ciang in naupang te suangpi phung ah kimawl uh a,naupang mangthei zeelhi.
      Hong etphat uh ciang in tua suangpi nuai ah kua hawm khat om a,tuasung pan in gulpi khat in naupang la zeel hi.Khua mite in thaang a siah leh gulpi awk in,a kaih uh leh gulpi saulua a hih man in ki kai khia zolo hi.Tua teh a gulpi hong pau a'ka om na thuuk mahmah a hih man in,ka mei in gun baan hi,van suangzawl ah ki vial hi,hongkai zo kei nuteh'a cih ciang in gulpi attan in a khua zang un a sa hawm uh hi.
      Meigong nupi khat asa pialo ina lutang pia uh hi.tua nitak in meigong ni in Bualtung khau pan zin nih nei hi,nupi ni in a gullutang a huan a leh buhtei tawh a zauh leh,gul lutang pau in ka mit nong sun kha deh ci in ,nupi nu zong lau in vokkuang ah bua hi..
     Zankim takciang in ak lamdang khat hong khuang aa,zinte kha ve vua.ci in Inn tekk nu lung hi mawh in khuapih te kiangah a gen leh khua pih ten thu donlo uh hi.Innteek nu in ,ak khuang a zak kik tak ciang in ,a uital leh a zin te nih tawh pai khia in,khua nawl a tun phet in huihpi nung in,khua ki cim in a khua bup unsicip uh hi.
    A  zinte gel a khua uh ah ciah suak in,nupi nu Baangzang khua ah hong teeng hi.nupi nu a gaisa in a pasal in nusia hi a,a uital tawh Luika khuapan Baangzang khua hongteen ciang nau hong suak a,a min SukZo a phuak hi,Naupang hong khanciang in Tu-a Mualbeem khua mun Teipi phung khat ah hong teeng hi.Tua teipi paulam in Teeizang pau leh minam hongpiang khia a hihi..
...Teen na khua te;....Mualbeem, Zangzawl,Dakdung,Buan,Heilei,Suangphei,Sim Suangzang,Langzang,Pangsak,Zangtui,Mualnuam,Guasing,Tuipi,Pangzang,Keltal,Luangel,Saipi mual,Lingthuk,Vaikhuamun,Sialtui,Fartlang..

3..Dim mite pianna..
Ciimnuai  khua pan in pawlkhat in,Geeltui khua hongsat a,tagah,Thangho leh Liando te u nau hong nuamsa uh hi,ci in ki ciam teh hi,Geeltui pan in pawlkhat Dimpi khua  hongsaat a,Dimpi pan Dimlo ah pawlkhat hongpeem in,tua Dimpi,Dimlo pan a hong khang khia teng Dim minam kici hi..
...Teen na khua te;....Dimpi,Dimlo,Sezang,Laitui,Tuicinlui,Tungzang,Suanghoih,Mal Suangzang,Tedim,Pyidawtha,Kalaymyo...

4..Khua no mite pianna..
Ciimnuai pan in Geeltui,Dimpi a teengte lakpan in pawlkhat in sasih khua saat hi.Inn7 bek pha a,tawmno cik teengden uh a hih man in khuano a kici paisuak a,Sasih khuapan a khangkhia te khuano mite kici uh a,tuapan Phunom khua hong zuan uh hi..
...Teen na khua te;....Zung,Phunom,Thaangnuai,Suangpi,Tuisau,Laibung,Tuivial,Pimpih,Ngalzang,Tampi,Cingpikot,Muallum,Vando,Dimzang,Pyidawtha,Nawikai,Dolluang,Mualnuam,Budiman,Lalta,Khuabeem,Tuilang,Lunmual,Phaileng.

5..Guite mite pianna..
Ciimnuai ah pu song thu suan thado gamluah Aisan gui sekthah in a zi a ta nei thei lo a hih man in apa nota a nau nu nemnep.[Nepbuk] tawh om khawm hi ci in nau gil hong neih ciang in azipi lungkim naangin api in,ngaihsutna khat ngah a,aktui tangnih la in,a kongkhang singheeng sung khat ah koih hi,khat vei a khua u pa te sam in hau singheeng sung nizang in tum kapden,va en dih un ci hi,Upa te in a et uh leh aktui tangnih mu uh hi.la in khat a huan a,a ciap leh kha ei,ci uh hi.a tangkhat omlai taangbeem tung nizang kapna ah koih sak hi.
     A sanggam nu nau hong suah tak ciang in,a zipi theihloh kal in beemtung a,aktui la khia in,a naungeek koih a,,beem tungah naukap ,i aktui keuh hi in teh ci ina zipi la sak hi.tua ciang in a khua u pa te samkik in,nizang kapna pan a ki ngah cihna in a min ni tui,nigui.GUITE phuak uh hi.Guite suan leh khak te guite minam kici  a,laamzang Vangteh pan hong khangto in,india gam dong tung hi.{Ni Gui ta u pa  Guite hi in tapa nauzaw Ni Vangtate Munluah,Zil OM,Naulak...unau te a hihi.a naute phiam phu Vang Suk tawh unau khat ah,a ciamteh zong omlai hi.
...Teen na khua te;....Vangteh,Pakzang,Tuizang,Thaangsan,Haiciin,Tuimui,Tuimang,Pangmual,Tongciin,Selbung,Sekpi,Vaivet,Suangbeem...

6..Sihzang mite pianna..
Ciimnuai khua ah pawlkhat Sihkhuuk omna zang khat ah teeng uh a,tua pan a hong khang khia mite Sihzang mi kici uh hi.tua pan Thuantak hongsaat uh a,tu a sihzang gamsung teng ah hongteeng uh hi.
Teen na khua te;....Thuklai,Khuasak,Buanman,Lophei,Bung,Zongal,Voklak,Pumva,Theizang,Dolluang,Suangdawh,Takkhawl..

7..Zote pianna..
Ciimnuai nkhua pan in Pu hang Hil makai in tungnung,lian zaw,Tai thul,tung dim leh neuzaw te tawh Baalzang khau saat uh hi.Baalzang khua pen mualdawn zopi lak ah om a hih man in,tua pan a piang te ZOTE kici a,minam min hongsuak hi..
...Teen na khau te;....Phaitu,Haimual,Tualmu,Khuadai,Bumzang,Salzang,Takzang,Phuntong,Sialthaw,Lamthang,Buangzawl,Mimbil,Khamzang,Gamngai,Lungtak,Sialmawng,Anlun,Geelmual,Khianglam,Talzang,Phaidim,Thauthe
Maulawn,Khuamun,Senam,Thuambual,Langphun,Lennakot,Khiangkan,Bualkuang,Likhan,Mangkuh,Lomzang,Gampum,Haipi,Bizang,Sialmei,Phaisai,Seksih,Buangmual,Khuaivum,Vanglai,Thenzang,Sialthawzang,Tuigial zang,Tuilam...

8..Thado-kuki te pian na..
Ciimnuai khuapan pawl khat gun gal nitum na lam ah,Tuimu,Nuamkhua,Ankhum,Tuithang,Tungzang,Ngalbual,Lalta,Tangkawng,Zampi,Mualpi cih te ah teeng to in india gam dong na tung uh hi.Thado kuki te pe pen minam khat,pau namkhat,ngeina khat hi na pi in pawl khat Thado in ki lo uh a,pawlkhat kuki kici uh hi.Guite pianna Pu SekThah in a nungsang ciang a zipi tawh a neih tapa te pan in Thado namte piang hi..
   Thado a kici te in a mau pen a pupi uh Thado min ta2wh kilo in ki ciamteh hi.kuki a kici te in a mau pen kuki pen zomi khempeuh huam a i min hi ci in ciamteh uh hi..
...Teen na khua te;....Hangken,Sebawk,Khuangkhan,Thangsih,Bualzang,Hiangzang,Sialpial,Tangsiat,Balbil,Suangpek,Hawlkom,Siallup,Sihpeek,Khumnuai,Khuatei,Zonglawn,Aisih,Mawngzang,Pawnpi,Mangkuh,Sulpi..

9..Hualngo mite pianna..
Pu Thlapa in Kachin gam tawn in a tapa lusei- atawh Khampat ah hongteeng a,tua pan Falam gam Suumpi khua ah lal hi.Lusei a tate sunpan Pu Hualngo suanleh khak te Hualngo mi kici a,Falam,Tedim,gamgi dung teng ah teeng uh hi..
...Teen na khua te;....Darkhai,Bapi,Bukphil,Ngente,Zimpi,Zimte,Thinghlei,Tuidil,Dampi,Vutbuak,Haimual,Kawilam..

10..Tedim mite pianna..
Tedim te{Tedim clan} ci in a tuunglam in kua mah om tuan lo hi.Hun hongsawt toto a,Pu Kamhau in Tedim hongluah ciangin,tua laitak a,a teengsa mi nam 7 saizang,Teizang,Dim,Guite,Zo,Thado-kuki,Vaiphei,{Hual Ngo} te sung pan in pautaang {Common languae}TEDIM pau hong piang khia hi.Tua a hih man Tedim pau pen a nei tuam omlo-a,a kitaang a ih neih vek ahihi.
   Hih minam 7 sungah Ngeina Tatzia tawh kisai a bulpi 3,Teizang,Dim,Zo, om a, tua teng sungpan ngeina taang TEDIM ngeina hongpiang a,hih zong i taang neih mah ahihi.
Tua a hih man in minam tuamtuam ki gawm te TEDIM ngeina hongpian a ki pan kua ma aituam hilo-in Zomi a kici  deuh minam[clan}10 te ki gawm na a hihi..
Mangkang te hong khanma in tedim ah Pu kamhau galmatte simloh beh nampi 20 te teeng khawm in.pautaang,ngeina taang zang khawm thei hi ci in ki ciam teh hi.Tua beh 20 te..
1.Sukte..
2.Guite..
3.Thahdo..
4.Vaiphei..
5.Khuangzang..
6.Manlun..
7.Mantuang..
8.Munluah..
9.Zilom..
10.Naulak..
11.Hatzaw..
12.Hatlang..
13.Lethil..
14.Bawmkhai..
15.Buansing..
16.Valte..
17.Hangluah..
18.Tapsak..
19.Gualnam..
20.Tawmbing..
Tedim khua inn 300 a phak laitak {AD-1810} khit ciangin Pu kamhau(sukte) makai in Pu khoilam(hatzaw)leh Pu Manggin(hatlang) te tawh kamhau UPADI na bawl a, Tedim gam taangpi a ki ukna a hoih pen a hihi.Vaihawm u pa te lak ah Thawmte,Naulak,Zilom,Lethil,Samte behteng kihel a hihi....
                     ..Hongsim sak zomi khempeuh tung ah..LUNGDAM..Gen khialh,,at khialh,,a om leh..Ngaih dam bawm ah...

To get the latest update of me and my works

>> <<