MUC

Print Friendly and PDF

Monday, October 27, 2014

Paunak Leh Lakam


39. Pa that tokhom guan.

a. Thu khual in hehna thukkik pahlo.

40. Pute leh lamsak kineh zolo.


a. I pute i simmawh nop hang in kizo ngeilo.

41. Sakhi a pi san a no san

a. I nu leh i pate mah kisun ciat.

42. Sakhi in a tatna ding kuam kua khual.

a. Mailam thu khualna in kidawm in gamta ding, na khempeuh ah kiguang kuak ding.

43. Sakhi thatlo ngal tang tum.

a. A neuna te zo masa lo in, na lianpi a tumte.

44. Sial tat nung a sial dai kai.

a. A sia ding teng a siat khitteh, I puah kik hang phattuam nawnlo.

45. Sial nuphal zong sihkuang ah kiliak.

a. I lawm i gual luite kimang ngilh ngeilo a hih manin i kimuh kik ciangin nuam kisa.

46. Sial vom leh sial vom ki ngai.

a. Eimah tawh a kibang mite kingai.

47. Simbeng zong kim citciat tang zang kiguang.

a. Pilna siamna kikim taleh makai ding khat kiguang tuam.

48. Suangpi suangneu in theek.

a. A mah kia a, a lian a hau thei omlo.

49. Tanga si Kawl in kah.

a. A beisa a nopna dahna a hong phawkkik sak na. (melmuh)

50. Tu nailo a khe khuang, man nailo a tui sui.

a. A hih dingteng zo masa photlo a, a man khinsa bang a omte.

51. Thupha in kong biang kanlo, thusia in mual kua khum.

a. Thu hoih thu pha kizel hak, thu sia kizel baih.

52. Va-ak cing kam sakhau taw ah kipua lo.

a. A tawntung a kikem, ki galging gigete tungah thusia tung ngeilo.

53. Vai nunung guahsia in lap.

a. Sepna bawlna ah a thadah a, a tuantualte hamsatna khatpeuh in lap.

54. Vaphual tang sa, va-ak tang.

a. A gina sa mi khat a ma kikep zawhloh man a gina lo a suak kikte.

55. Zawlthu kal ah sial thawl.

a. Zawl thu ah thu neuno khat peuh, thu lian suak baih deuh.

56. Zawng nek ngau in thal pu.

a. Mikhat gamtat hoihlohna midang khat in thuak lawh.

57. Zawng in a ma kheng mulo in a lawmte kheng ko.

a. A ma hoihlohna mulo in a lawmte hoih lohna bekbek a kokote.

58. Zuau in a khap tawn

a. Zuau thu i gen leh kisui zuih in kithei kik veve.

To get the latest update of me and my works

>> <<