MUC

Print Friendly and PDF

Tuesday, October 28, 2014

Nu Leh Pa Thu Mang A Nah Lawh Pek.


Nu Leh Pa Thu Mang A Nah Lawh Pek.
By Tual Khan Suan (Suanpi)

A Zatna: : A Ma Mimal Deihna Sangin Nu Leh Pa Zahtak In A Mau Lamlah Leh A Mau Thuhilhna Zui A Gam Ta Mi Dau Pai Zaw Leh Lawh Cing Zaw Hi Cih Genna In Kizang Hi.

Mihing Te Pen “ Sing Hawm Suang Hawm A Piang Omlo” Ci’n Thu Kigen Theih Zel Mah Bangin Nu Leh Pa Sung Pan Khanggui Kizom A Ki Piang Khia Tek A Hihi. Kawl Te’n Zong “ Nu Leh Pa, Pilna Hong Hilh Sia Leh Biakna Sem Mite” Pen A Man Pha Pen Te Na Ci Uhhi. I Pian Khiatna I Nu Leh Pa Pen Ei Ma A Dingin Leitung Ah Tehpih Theih Dang A Omlo A Manpha Pen A Hihi. A Maute Pen I Biak A Vanglian A Nungta Pasian Zom In A Thupi Pen A Hihi. A Maute Pen Leitung Ah I Nuntak Hun Sunga Dingin I Leitung Pasian A Hihi.


Vantung Leh Leitung A Uk A Nungta Pasian In Kha Thupha Leh Leitung Thupha Hong Pia Hi. I Leitung Pasian A Hi Nu Leh Pa In Leitung Thupha Hong Pia Hi. I Nu Leh Pa Te’n Leitung Ah Nopsakna Ding Leh Gentheihna Ding Hong Pia Thei Uhhi. Thupha A Piak Tate Pen Leitung A Nuntak Hunsung In Nopsakna In Zui Ding A, Hamsiatna/ Thusia A Piak Tano Te Pen Haksatna Leh Gentheihna In I Nuntak Hun Sung Teng Hong Zui Taktak Ding Hi.Laisiangtho Sungah Isaac In A Tapa Neu Pen Jacob Tungah Thupha A Piak Manin Leitung Ah Thupha Sang In Isreal Minam Te Sungah A Tangthu Kigen Den Hi. Isau Leuleu Ciangin Hamsiatna/Thusia Pia A Hih Manin A Ma Nuntakna Sungah A U Zaw A Hih Hangin Innluah Za A Ngahloh Banah Gentheihna Tawh Kidim Hi.

Nu Leh Pa Te Pen Eite Ma Ah Leitung Nuntak Zia A Sin Masa Te A Hi Uh Hi.Mihing Te Nuntakna Sungah A Kituak Pelmawh Thu Leh La Te A Tuak Masa Zong A Hi Uh Hi. Mihingte Gamtatna Ding Zia Ah Zong A Hoih Leh A Sia A Mu Masa Te A Hi Uh Hi. A Maute In I Nuntakna Sunga Kizang Ding A Hong Gen Leh I Nuntakna Ah A Kituak Pelmawh Thute Pen A Mau Tuahna Pan A Hoih Leh A Hoihlo Zia A Theihna Uh Pan A Hong Gen A Hi Uhhi.

Naupangno Khat A Neu Tunga Kipan In Gamtat Ding Zia Pen A Mau Nuntakna Bulphuh A Hong Hilh Uh A Hihi. A Neu Tung A Kipan Lampi Hoih A Zui Mite Dau Paina, Lampi Hoihlo Na Zui Mite Haksatna Te A Mau Mahmah In A Tuah Khak Uh Thu A Hihi.

Nu Leh Pa Te In A Tate Uh Itna Tawh Thu A Hilh Den Uh Hi. A Tate Uh Nuntakna Ah A Hoih Zaw Ding Deihsakna Leh A A Mapai Zaw Ding Lampi Hoih Te A Lak Den Uh Hi. A Tate Uh Pilna Siamna Leh Hauhna Neihna Ding Lampi Ah A Kha Uh Hi. A Hong Khang Cing Uh Ciangin Zong Zi Hoih, Pasal Hoih A Ngah Na Dinguh Deihsakna Tawh Thu Hilh Uh Hi. Zi Hoih Leh Pasal Hoih Zon Zia Ding A Hilh Den Uh Hi. Zi Leh Pasal A Neih Khit Uh Ciangin Innkuan Sung Nopsakna Ding A Kisam Thu Leh La Te Zong A Hilh Den Uh Hi. Nupa Kal Ah A Piang Thei Thubuai Te Zong A Mau Te ( Nu Leh Pa) Te In A Thei Khin Uh A Hih Manin Tua Te Pan Kikep Zia Ding Zong A Gen Den Uh Hi.

Mihing Te Nuntakna Sungah A Thei Sa Te Gen Pen A Hoih Zaw Leh A Man Zaw Den Thu Hi A, Nu Leh Pa Thu Gente Zong Tate A Dingin A Hoih Pen Leh A Lamzang Pen Hi Zaw Den Hi. A Mau Gen Bang A Zui Mite In Lamzang Zaw Leh Khialhna Tawm Zaw Den Hi. Nu Leh Pa Thu Hilhna Zui Mite Kisik Kikna Tawm Zaw Den Hi. Nu Leh Pa Te Pen Nuntakna Zia A Sin Khin, A Thei Khin Uh A Hih Manin A Mau Thu Manglo A, Tang Pek Tano Te Khat Vei Teitei Khial Kisa In Kisik Hamtang Hi.


Nu Leh Pa Thu Hilhna Banga Gamta Mi Te A Nuntakna Ah Zong Daupai In Nuamsa Zaw Uhhi. A Mau Piak Theih Leitung Thupha Khempeuh Ngah Uh Hi. Zi Leh Pasal Zonna Ah Zong Nu Leh Pa Deihsakna Leh Thukimna Tawh Kiteng Mite Nupa Kal Leh Innkuan Sung Pen Thupha Ngah In Nuamsa Zaw Hamtang Uhhi.A Na Sepna Kheupeuh Ah Dau Pai Zaw Uh Hi. A Nah Lawh Uh Midang Te A Sangin A Peek Gol Zaw Hamtang Hi. Tua Hi A, I Paunak Sungah Zong Nu Leh Pa Thu Hilhna Bang Zui A Gamta Mite Thupha San Zia A Kigen Teh “ Nu Leh Pa Thu Mang, A Nah Lawh Peek” Ci’n Nag En Teh Uh Hi.

To get the latest update of me and my works

>> <<