MUC

Print Friendly and PDF

Friday, October 31, 2014

MMCC, SUMMER GOSPEL – 2011


MMCC, SUMMER GOSPEL – 2011
PAU LAM DAL

Hunte nite kha te hong cing to hat hat a, asawtlo-in December kha hong tung to vat ding ahi ta hi. Ka mangngilh theih mah mah loh leh ka phawk mah mah ka sangkah lai Christmas Carol Singing ka vakna uh ka hong thei sak masa nuam hi.
Ni khat sangnaupang makai teng, Committee ka tu uh a, ka agenda uh pen, Sia te, Makaipi te in hong phal uh leh, “Summer Gospel Project”nei ding cih hi a, khamtung gam tengah Gospel pai ding cih thu ahi hi. Ka vek pi-un, meeting kah teng hoih ka sa thei mah mah uh a, ka kithukim mah mah uh hi. A hizongin asum/apaai ding koi pan ngah ding, bang cih ding cih ka kikum leu leu uh a, sangnaupang te’n  hanciam theih tawp in, hanciam in, pawlpi mi sanggam-u-le-nau te kiangah athu-a-la teng zasak ding, fund zong ding cih tawh kikikupna uh ka hial bawl phot uh hi.
Tua leh azing ciang Siate, Makaipi te tawh kimu-in, ka meeting vua ka thukikup na teng uh ka pulak uh a, amau zong hoih sa thei mah mah uh a, hanciam un! A hithei bangin, ko zong kong hanciam’ pih ding uh hi, hong cih beh uh a, ka nuam mah mah pah uh hi. Ko zong Meeting khat ka nei leu leu pah uh a, sum ngah na ding, sum zon na ding, Fund zong na ding tawh kisai ka kikum hia hua pah leu leu uh hi.
Hoih kasak na tek uh thu ka sung tek uh a, atawp na ah, gamdang ah mipih te, leh pawlpi mite’ tungah,  huhnalai khak ding, huhna  ngen ding; cih leh December kha hita mawk ahih manin, Carol Singing : Kawlpi khua sunga, I pawlpi inn kim siik in Topa Zeisu hong suah na thu, la in sa in, thu va nget sak leng, tua pan a lungdamna a hong kipia van aom leh sum suah in, leh tua te tawh Khaal hun sung gospel khamtung tengah pai ding, ci-in ka khensat uh hi.
            A zing ciangin, ka meeting thukhensat na teng uh ka zahtak mah mah uh ka professors te uh tungah laitawh ka ten uh a, amau thukim pih na ka la phot uh hi. Amau zong hoih sa in, hanciam un, hi ding mah a sang kihong hi, na nasep ding uh athupi pen hi, hong ci uh hi. Ko zong, tua ni a kipan in, Zanvak la ding Christmas La hoih no no, la ngaih no no ka class tek uh ka man uh ciangin, ka sin pah hia hua uh hi. Tua teh huh na zong dan ding: gamdang ah ami theikim lo mawk ka hih manun, ko ii theih sun sun teng tungah, ka huhngetna lai uh ka ki forward ngei ngai uh a, ko ii theih teng tungah ka puak tek uh hi.
            Tua lak ah Pa Thang & Dorca Nu Dim, USA te’ innkuan in, MUC zum tawn in Ks.10, 0000 hong kamciam pah uh a, hong khak takpi uh hi. Ka lungdam’ na uh gen zawh lo in om hi. Hih bangin sum bul hong pan khia Pa Thang te’ innkuan tungah ka lunguh adam mah mah hi.
Tua bek tawh hong kicing zolo ahih manin; thukhensat na sa om mah bangin, Sangnaupang makai tepawl khat, Zanvak ciangin zat ding akisam te ka van pah uh hi; mawtaw Dyna PaKapLian & Nu LunMang te’ kiaangah  ka thu-ka-vai teng uh ka pulak pah uh a, zanvak hunsung teng nong kop na ding uh, ko College sang naupang te in Khaal sung tua bang nasep ding nei ve ung in, ka fund zong na ding mah mah uh thei lo unga ci-in,  ka va dawp vua leh; Pa Kap Lian USA pan hong ciah tawh zongkituak a, alaisai! phal lua peuh mah ung, a hawl ding cial unla, Diesel no le no un na na thun zawh ding nak vua leh, tuabang a nasep na thupi, gelna lianpi nei na hih mawk vua leh, kei lah hong pai zolo; hong zui zolo mawk ding ka hih teh, tu a nong dawp uh pen tawh kei leh ka innkuan pih te in, kong huh zawhna uh hi, hong cih ciangin ko sangnaupang makai te ka dip uh van akhai bangin hong kikhai a, ka nuam mah mah uh hi.
 Pa Kap Lian te innkuan in phal tak in a dyna motor uh hong zangh sak uh hi. Tua teh, Pa Kap lian in Motor pen sun in Kalay University ah sangnaupang te kha in  pai den hi. Ka mawtaw hawl pa uh kiangah, zong hong na gen sak ning. No bang hun pan kipan ding no vua? Ci in hong dong leu leu a, Ko zong lasin ding Christmas la te zong ngah gai khin ung. Mi’ zan vak ma in,  vak nuam ka hih manun, “ December 6, 2010 pan kipan nuam ung. Zan li peuh mah, ka vak ding uh hi” ka ci uh hi. 2010 Kum ah Kawlpi’ khuasung aa dingin Christmas zanvak masa pen MMCC sangnaupang te ka hi uh hi.
 Tua pan motor vai  hong lem tak ciangin, Zanvak na ding lai - theihkhol sakna laite bawl pah in, “Pinlong, Myothit, Tahan pawlpi te tungah, ka vaiteng uh lai tawh/thutawh pulak na ka nei tek uh a, na music vante uh  nong zat sak na ding un, huhna kong ngen uh hi”, ci in pawlpi thum te kiangah MUSIC van kisapte kawm na kanei pah uh hi. Amau zong hong phal mah mah pah uh a, ka nuam mah mah uh hi. Van tawh kisai akisam ding teng ka van khit uh teh, tua leh ko zong ciah suk in, ka lungdam’na tek uh pulak in, ka nui nui mai uh a, Topa tungah lungdam’ koh na leh vaiteng apna Sanginn ah ka nei uh hi.
Tua a kipan, Christmas la bek bek sang hun man / Class man teh sangnaupang te zanvak ding, Zeisu hong suah na thu taangko ding, zaila awi ding, thunget sak na nei ding cih the, sangnaupang akua kua, ka lawp thei mah mah tek uh a, la ka sin zai zai uha, ka veng kim / veng pam te uh in bang lamdang hong sa liang uh hi. Alaisai!  hih sangnaupang te kithutuah dan aw thupi mah si! Etteh takcing ci uh e… ciin veng kim veng pam te in hong gen ngeingai in hong phat  kei uh hi.
Tua leh thakhat in hunte hong cingto pah ziau a, December 6, ni hong tungpah ziau sei sai mawk hi. Pa KapLian te Dyna mawtaw zong hong tung suk lit lit ta; ko sangnaupang te lawplua kisa, nitak nai 5 in kituah ding ka cih uh pen kilawp thei lua ahihman in nitak nai 3pm in ka kim ta uh hi. Music van(Sound System, Keyboard, Mic, Am, Generator, Wire, etc…,) kawm ding teng kawm in sanghuang sungah chapel hall ah ka busa ngei ngai ta uh hi. Tua teh a sun a invitation card ahawm hawm tawh, music van alem lem tawh, buai leh lawp ka thuah uh a, nuam ka sa mahmah uh hi. Tua bang hunte akila kik thei hilehka la kik nuam mah mah hi.
Tua leh Mawtaw hong tung suk ta a, college huang sungah hong lut suak in, siamsin taangpal Pisal te in, Music van te lem lem in ka buai mah mah uha, siamsin liapaal te in hong phat phatin, hong mut mut uh in, hong nui nui sak mai uh a, ka buai lam uh leh ka gim lam uh zong ka thei man nawn kei uh hi. Tua leh ni hong tum dingin, hong ki thawi ciai ciai ta a, mual mong ah hong kinga ta hi. Asawt lo – in khua hong mial ta hi. Bawda Uk Sia Kimno zong, khuadam kha le ci hilo dia? puan lum thei thei, phei tuam lum thei thei ding hong teng, hong silh a hong kithawi kei ta hi.
Nitak Masa, Dec 6
Tua leh ni hong tum pet mah ta a, Pasian’ sathau nilh sa ahi, ka professor it mah mah uh, Pr Daniel Nangno in zanvak ding te hita leh, aki zangh ding music van akipan, hun leh vai khempeuh Topa’ tungah ap na hong neih sak hi. Thunget aman ciangin, agin ngaih mah mah in, “Amen” ka cih khit uh ciangin, Motor hawlpa in engine hong start ta in, ko zong atunga tuang te in, ka generator uh start in, DVD Outset pan USB thun in ka la deih ka teel kholh teng uh hong in, anui nui tawh, adiang diang tawh, aki sing sing tawh, anui nui tawh, bangtawh, mawtaw tungah khuisa ngei ngai in, nuam ka sa thei mah mah uh hi.
Gualnop bawlna lam ah u Sungngaih, d/o Sian Cin Zam, in hong makaih a, hong nui nui kha sak mai hi. Kawlpi khuasunga  Sakol lim Lansong ka kimkot masa uh a, tua pan in Tahan ah pawlpi mite inn te ah, Zeisu suah lungdam na thu la in sa in, LST sim na te neih sak, thu nget sak cih bangin, aban aban in ka neih sak uh hi.
Ka Music thangah phadiak uh in ah, Mary’s boy child, Jesus Christ was born on Christmas day” cih leh “Feliz Navidad” cih la te geel hong in, ka ki sing lingling uh a, tua khit takciangin, Musician te in azak nop mah mahin music hong tum uh a, siamsin te in khut beng in maitak tak in “Zeisu suah lungdam’ na” ci-in, thangah mah mah leh maitai siuseu sa in ka sa zai zai uh a, tha ka ngah mah mah uh hi.
 La te ka sak khit uh tak ciangun,  siamsin ngak nu te khat in LST – Matthew 1:23 na simna, hong nei in, LST simkhit takciangin, thunget sak na siamsin pisal te khat in inntek te’ aa ding thu nget sak  in, thunget man khit takciangin, “Hih inn sungah thupha tampi hong tung hen!” Cih la sa in khut te lam to in inntek te lam ka khut uh ngat in, khut lamsa in amau lam ah ka vei ziah ziah uh a, iinntek te zong tha ngah mah mah in, hong lampih liang kei mai uh hi. A la  bang man ta, khat vei lai lai, cih dan thum vei ciangbang hong ngen uh hi.
Tua bangin la ka sak ma un, Siamsin Pisal athahat sim ding leh aaw ngaihsim pian khat in nakpi takin, “Van asangbel na ah”….., hong ci a, ko adang te in ka aw neih zah mah un, “Pasian’ minthang ta hen!”  “Leitungah adeih mite’ tungah”…….,  hong ci leu leu a, ko adangte in zong, “Nopna om ta hen!” Haleluijah! Amen! Ci-in, nakpi tak in awng in ka kiko khia ngeingai uh hi.
Tua leh zan zong hong sawt to ta in zan 11:00 pm bang hong sat to a, gim lam/tawl lam  zong theilo in, nuam  ka sa thei mah mah uh hi.  Nitak masa pen Tahan, Siamah Nuamneu te (Manlek MMCC sangnaupang lui) te inn ah ka khawl uh a, alim mah mah boiled rice - aksa tangcim a cil mah mah /alim mah mah kahawp uh a, ka gil uh avah mah mah hi. Siamsin pisal pawlkhat bang zumna mel theilo in, kisuang lo tak in kuang 5 bang hawp kiau uh hi. A kuang neu tuan sam kei veh aw! Hi hi hi hi…….An gilvah tak in ka nek khit uh tak ciangin,  zan te hong sawt to tek tek ta ahih manin, nuam sa lai pi pi mah kikhen hong kul ta  in, “Inntek te tungah Pasian in thupha tampi hong pia hen Ou!”  Gilvah giltui ingeng sa-in ka ci tek uh hi.
 Ka cih khit uh teh, innteek te tawh khut kilen ngei ngai uh a, Motor in ka om na munciat tek uh ah hong kha in, Nitak masa tua bang teng tawh nuam salai pi pi mah in, hun ka man sak uh hi. Nitak masa pen Pasian’ hong hehpih na tawh, inn 50 val ah, ka zangh thei uh a, lungdam’na letsong tampi tak van hita leh sum tang hita leh tampi tak ka ngah uh hi.
Azing ciangin siamsin na sangkil ah, gen pi in ka nei uh a, ka sanghuang uh pen nuamna vive, maitai na lungnopna vive tawh hong kidim  mawk hi. A kiphin phin tawh; “nong tua cih leh kising nawn lo ding” a ci ci tawh, ka khalum  ngeingai kei uh hi. Tua teh, ka ihmut cim kei aci zong kua mah kiom se lo in ah, anop na bek bek ki gen gen mai hi.
Nitak Nihna, Dec 7
Nitak nih na, Myothit(Paangpi)RTC: Pawlpi mite’ inn kim ah, Zeisu hong suah lungdam na thu tangkona, Lasak na, LST simna leh thunget sak na nei dingin,  ka kituah leu leu uh hi. Hih nitak nihna  pen, a nitak masa dan a ka zat ngei teng mah uh ka zangh uh hi. Asun a nong tua cih cih leh, ki sing nawnlo ding aci sim vial te bang ahun tak tak ciangin, kising ve ve  mawk uh hi. A nop dan bel maw!
A nitak nih na pen Pa Nang te (Piaazi Taih) Khuai zu taihte kiangah ka tawlnga uh a, Pa Nang’ zi bangin tha ngah lua hi ding hi ven, ka lasak te uh hong request in ah, khat vei apat pan pan kik in, hong ngen pha pha hi. Tha ngah mah mah hi ung. Amau innkuan in zong buh man taaksih nganhuan lim mah mah tawh hong khawl pih uh a, ka gil uh atui kiu keu hi. Buh tei kawi tawh sat khap nop huai phialliang hi. Hi hi hi hi…. He he…
 Hih bangin nitak nih na, nuam mah mah tak in, inn 70 val ah, ka zangh thei uh a, nuam sa laipi pi mah in, ka kikhen zel uh a, ka om na mun tek uh ah mawtaw in hong puak zel hi. Nitak nih na zong, Pasian’ hong hehpih na tawh, lungdam’ na let song van hita leh sum tang hita leh tampi mah ka ngah uh hi.
A zingciangin siamsinna sangkil ah siamsin ngak nu te leh pisal te kiphin phin, ki no no mai uh a, ka sanghuang uh pen kikha lum suah in gualnop na vive tawh, hong kidim ta hi. Guaii ani ani in hong nop to to veh ci in kiciam muih ngei ngai ung.
Nitak Thumna, Dec 8
Nitak thumna zong, Kawlpi Pinlong Pawlpi mite’ inn kim pha in, Zeisu hong suah lungdam na thu tangkona, Lasak na, LST simna leh thunget sak na nei dingin, ka kituah leu leu uh hi. Nitak dangte a, ka zat ngei te uh mah bangun, ka zangh uh a, tha ka ngah tek tek mah mah uh hi.
Nitak thumna pen MUC President Kai Za Dal te’ inn ah ka tawlnga uh a, alim mah mah leh acil mah mah aksa tangciim, a Zo huan uh gilpuak iuu-euu tak in ka zial zel uh hi. Siamsin pisal pawlkhat bang, khuadam’ mah mah hun hina pi, abiang vua’ aziat avei uh a khua-ul kaii pih piah pi mah in, lim sa lua uh hi ding hiven, khua-ul zong nul manlo uh a, akam tam mah mah sim pisal khat bang zong, apau theilo bang dan khat in hong om phial hi. Hih bangin nitak thumna nuamtak in, inn 60 val ah ka zangh thei uh a, nuam sa mah mah laipi pipi mah in, ka kikhen zel uh a, ka om na mun tek uh ah mawtaw in hong puak zel hi. Nitak thumna zong, Pasian’ hong hehpih na tawh, lungdam’ na let song van hita leh sum tang hita leh tampi mah ka ngah uh hi.
A zingciang in, Siamsin na MMCC sangkil ah, azan nitak in, ka om dan te uh, ka ki ciing ngei ngai zel uh a, ka nui nui kha mai uh hi. Sangnaupang te in tha kangah thei mah mah uh hi. Zanvak hun hong bei ding bang ka dah mah mah zawsop ta uh hi.
Nitak Lina, Dec 8
Nitak tawpna pen atawpna ni himawk ahihmanin, ka kituah baih uh hi. Hih atawp na nitak pen, Kawlpi Lansone huam(Buddhist) te lak leh MMCC sang huang kiima om SDA ahilo Buddhist, leh Pawlpi dang te’ inn pawlkhat ah, Zeisu hong suah lungdam na thu tangkona, Lasak na, LST simna leh thunget sak nate ka nei uh hi.
Hih nitak tawpna pen MMCC sanghuang sunga om siate inn teng ka masak uh hi. Ka hun uh ka hawm thawh mah mah uh hi, ka aam thei mah mah uh hi. Nitak nai 6:30pm in ka kipan khia uh a, zingsang lam nai 4:00am in ka zo siang pan uh hi. Hih nitak pen inn 100 val ka khin uh hi. Laihawm na ka piak sa uh ahihman in, zan sawt  ta leh ka pha tei tei uh hi. Citak bil bel ung. Zingsang ak masa bang hong khuang ta, Zii ah vanzuak ding meide sa a, zii lam pai te tawh zong kituak kei ta ung. Leitung bup atuam diak te kiciapteh na Guinness World Record ah bang ciapteh nop huai phial liang hi. Kawl Buddhist te bang upmawh sangin, tha hong ngah mah mah bil bel uh hi. Letsong  tampi pi, Sum tang zong akhal gol thei thei bang hong pia uh hi.
            Hih ni pen Sanghuang gei a om Pa Gin Khan Sing, Anlangh te inn ah ka tawlnga uh hi. Amau’ inn ka tun uh ciangin zingsang ak nihvei na hong khuang ciai ciai ta hi. Amau nupa in hong ngak zolo in, na ihmu khin ta uh a, amau’ inn ka tun lam bang uh hong phawk lo uh hi. Nih vei, thum vei bang ka sam ngiat ngiat uh a, atawpna ah hong phawk in, kong hong hong in, ko hong pha nawnlo ding hi na nu teh, tu tanvei hong tunglo, kong ngak ngak uh mah hiven, hong lamen nawnlo kai ciangvua, hong na  lupsan ta hi ung, hong ci uh a, ko zong thu-le-la te hoih tak in ka pulak pah uh hi.
Amau zong hong tel’ siam mah mah uh hi. Tua leh amau inn ah zingsang nai 4:00 am bang himah ta leh; ka zat ngei teng mah uh ka zangh uh hi. Inntek te in, Zanvak te’ aa ding ci a, hong na vaihawm sak uh; Aksa tangciim pen na khing (vot) ta ahihmanin ka suang tawm phot uh hi. Minutes 5 bang ka suang khit uh ciangin suan khia in, ka hawp ngei ngei uh hi. Inntek nu leh inntek pa in na ziakai man uh a vek in na gaih ding uh hi, hong ci uh a, ko zong ka heh kei uh hi. Gilvah mah mah in, giltui kiukeu, giltui iuu-euu sa in, ka zial suk pah uh hi.
Tua leh, neek ding lam pang teng ka zawh khit uh ciangin, ka vek pi un lungdam’ kohna, gualzawhna - thunget khopna nei ngei ngai-in, nuam sa lai pi pi mah in, mawtaw in ka om na ciat uh hong kha hi. Hih nitak pen nidang nitak te sangin inntam zong phazaw, hun zong sau vei zangh zaw ka hihmanun, lungdam’ na letsong hita leh sum tang hita leh anidang te sangin, Pasian’ hong hehpihna tawh tam ka ngah zaw tham uh hi. Pasian’ minthang sem sem hen! Amen.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Note :
PASIAN’ hong hehpihna tawh, ka zanvak na uh tungtang vuah, LUNGDAM’ NA LETSONG sumtang in Ks. 600000 val ka ngah uh hi. Tua teng pan ka zat na tuam tuam teng uh, dok khia kik in, a cianlai aom sun teng metsuah in, MMCC min tawh Calendar dal 300 val kibawl in, dal khat ciangin Ks. 1000 tawh Kawlgam bup SDA pawlpi omna kim ah kahawm khia uh hi.
 Tua pan akingah sum / amet teng leh, MUC zumpi pan Ks.100000, Pa Thangte’ tungpan Ks. 100000 tua teng tawh, SUMMER March, 2011 ah - MMCC sang naupang te’ sungpan gospel pai ding a akipia khia mihing 11 te leh Sia Thang Za Pau, Ministerial Director (makaai pi), Tamu, Nanphalong Biakinn Honpawi ah, Dr Dallian, Pr Daniel Nangno, Pr Kham Khen, Mr Kai Dal, Dr Mungpi, Pr Cel Gin te in apna / thunget sakna hong nei uh a, tua khit asawtlo; kalkhat sung, thungetna/ki apna nakpi takin nei phot in, kalkhat khit, March 28, 2011 in, mi (12) khamtung gam SDA om na tengah Gospel ka kuan khia ta uh hi.
 Lungdam’na letsong hong piakhia te leh Calendar hong leisak milip te tungah Topa in, na pawlpi sung, na innkuan sung uh ah, thupha tampi hong pia hen! Ka lungdam’ na uh zong hong pulak pha pha hi ung.
Gospel Kuan Teng :                                           Teenna/Omna
1.     Sia Thang Za Pau                 - Makai Pi(masa)      Pinlong, Kalay
2.     Sia Thang Khan Pau                       - Makai pi(nihna)      Sawbua, Tamu(Langzang)
3.     Tg Pau Lam Dal                   - Thuzeek Pi            Tonzang
4.     Lia Ning Nuam Lun             - Sumkeem Pi          Pinlong, Kalay
5.     Lia Ciin Gel Niang              - Thugen/lasa         Myothit, Kalay
6.     Lia Cing Deih Lian               - Thugen/lasa         Sakollam, Tedim
7.     Lia Zam Sian Niang             - Thugen/lasa         Tuikhal, Tamu
8.     Lia Cing Sian Nuam                        - Thugen/lasa         Anlangh, Tedim
9.     Lia Cing Tawi Maan           - Thugen/lasa         Anlangh, Tedim
10.Tg Dim Gin Mung(tun papi)  - Thugen/lasa         Chantakyi, Kalay
11.Tg Piang Sian Mung          - Thugen/lasa         Phunom, Tedim
12.Tg Mung Suan Za Lal         - Music Lam             Sakollam, Tedim
13.Tg Dal Van Sang Lian        - Music Lam             Sakhankyi, Kalay                                                                       
KA GOSPEL PAI’ NA UH A BAN BAN IN, HONG PULAAK NING:
A hun                         : March – May, 2011
Thu Bulphuh             : Phil. 3 : 14 “Mainawt Ni”

Khua te :
Kalay – Laibung – Phunom – Vangteh – Kaptel – Langzang – Kaptel -Keeizang(Ciingpikot) – Tongsial – Tuithang – Thalmual – Phaiza – Ngente – Talek - Zampi – Cikha – Tonzang - Vialcian/Teekzang – Anlangh – Lezang – Sakollam –Ngennung – Sakollam – Ka Khuaciat uh
Gospel sungah akisam ding van tuam tuam, vaituam tuam te ka van khit uh ciangin, akuan khiat ding bek akisam hong hi ta hi. Uniform zong akibangin numei a atuam, pasal’ a atuam cih bangin a color te kibangsak in ka bawl sak uh hi.March 28 – 29, KALAY - LAIBUNG
2011, March 28-Monday ni-in, Chin Taung Tan mawtaw ka tuang ngiat uh a, mi mawtaw tungtuang mi kitam sim pian hi. Van lah tamin mizong kicing mawh lo hi. Asungah ka numei te uh tuangsak in, atung vum ah ko  pasal te ka tuang uh hi. Satan mah in na hong sem pah in, Sing-u-nau khen’ khit deuh tai kua phak madeuh in, ka lawm pa uh Sakhankyi pan Tg Sangno pen ko tawh atung vum a tuang khawm hina pi, atung vum sangto lua ahihman in, amit leh amit kikal anak bul kom lian meikhau in hong vat sak a, hong nakliam sim pian hi. A guh bang kidawk phial cih ding hi. Ka zatui leikholh kigin kholh te uh ka dai puak kha bilbel uh a, asi akan na dingin bawl theih bangin mawtaw tungah ka bawl uh hi.
 Pasian’ hehpihna tawh asi pen Akluai ka tun uh ciang hong kang siang zo pan hi. Ka vek pi un, Akluai khua ah tuak in tua pan Laibung khua lam ah, khe tawh ka tuak suk ta uh hi. A khua uh ka lutsuk ma uh khuamual ah ki ap thungetna, “Topa aw hih khua aa dingin khuavak hong hisak in” ci in khawlmun nuam khat ah thungen masa in, tua khit ciangin khua sung ka lutpan uh hi. Ka tun uh ciangin, Pa Tun in hong na dawn tuah pah a, tui vot tuam tuam tawh hong dawn hi. Laibung khua ah pen ei SDA pawl inn khat kician om hi.
Tun innteek pa zin hong dawn Pa Tun in zanlam deuh khat in, hong nusia, cih za kahihman un, ka dah mah mah uh hi. Tua leh tawm vei tawlnga in ka kisil ngei ngai uh hi, ka lawmpa uh Sangno zong khuasung a om Zato no ah ka lak pah uh a, a liamma hong sawp sak pah a, mun thum tawh hong khuii sak hi. Nitak biakpiakna zong nitak khuasung mite tawh ka bawlkhawm thei uh a, khuasung pan naupang, aneu alian, ulian, nupi, papi tampi tak in hong uap in, tha kangah mah mah uh hi. Laibung ah zannih ka va zangh thei uh hi. Khua sung mite’ nuntak nasep pi pen Singtangvak, Aaluu cing, Ankam cing, Vaimim ciing, lokhawh nasep, etc…..cih te hi pi pen hi.
Zintun na Inn : Pa Tun, Laibung
March 30 – 31, LAIBUNG - PHUNOM
Laibung pan zingan gilvah takin ka nek khit uh, Pawlpi mite tawh thunget khopna ka neih khawm khit uh ciangin, Phunom khua lam ka zuan ta uh hi. Thangmual pan guah ka thuak uh a, Sozang ah tawm vei guah hong theu in tawmvei ka tawlngak khit uh teh, Phunom ah ka tuak suk leu leu uh hi. Phunom ka lut kuan uh ah guah hong zu leu leu in guah hong tamsim pian ahihman in, ka kawt kim ve ve uh hi. Phunom pan zong Pa Dal leh pawlpi mite in hong na dawn thuah in, tui vot lim no no hong dawn sak uh hi.
Phunom ah zan nih mah ka zangh thei uh hi. Nitak nih ka zat na vuah, khuasung mi khangno numei / pasal/ nupi/papi/piteek/puteek in ka biakpiakna te uh hong uap uh a, tha ka ngah thei mah mah uh hi. Zing sang biakpiak na ka bawl den uh a, biakpiakna ka bawl khit uh ciangin, Pawlpi mite’ innkim leh thunget deiha hong sam khuasung mite’ inn ah thunget sak na ka neih sak ngiat ngiat uh hi. Phunom ah ei SDA pawlpi, ko pai’ laitak in, inn 4 om hi. Khuasung mite’ nuntak nasep pi pen, Aaluu ciing, Vaimim ciing, Apple ciing, lokhawh nasep, etc…., cih te ahi hi.
Zintun na : Pa Dal, Phunom
April 1 – 2, PHUNOM - VANGTEH
Phunom khua ah zingan ka nek khit uh ciangin, Vangteh Khua lam zuan dingin ka kithawi zel uh hi. Inntek Pa Dal te tawh thunget khopna ka neih khit tak uh ciangin, kingai lai pi pi mah ka kikhen uh hi, pawlpi khangno pawlkhat in zong khuanawl ciang hong kha uh hi. Vangteh ka zuat na vuah Vangteh lam zuan ding mawtaw khat om in, tua ah ka lawm uh Sangno, ka makaai pi pa uh leh numei 2 mawtaw asap la lo in, Vangteh te mawtaw nei (amin ciannawnlo)in amawkna in ka van teng uh tawh hong puak sak hi. Ko a dang te khe tawh dam dam in ka ki khin phei lit lit uh hi. Vangteh ah cidam in ka tung uh a, Pa Lian leh Pa Theu mah hong kitangzang sak in, tui vot tuam tuam alim a al no no tawh hong zin dawn uh hi.
 Vangteh ah Sabbath nuamtak in ka zangh thei uh hi. Nitak nih mah ka zangh uh a, khuasung mi tampi tak in hong uap uh a, nuam mah mah leh tha ka ngah mah mah uh hi. Inn thunget na zong eipawl te bek tham lo in pawldang tampi tak in zong thungen dingin hong sam uh hi. Vangteh ka lut sungun, Sia Neu na om lo a, ahih hangin azi ata te, Pawlpi mite tawh nuam tak biakpiak na ka na bawlkhawm thei uh hi. Vangteh ah pen ei SDA pawlpi inn 7 val bang ko pai laitak in kipha hi. Khuasung mite’ nuntak nasep pen, singtang vak, gawbii ciing, vaimiim ciing, lothang ciing, lokho nasep, etc….., cih te hi pi pen hi.
Zintun na Inn : Pa Kap, Vangteh
April 3, VANGTEH - KAPTEL
Vangteh ah zingan ka nek khit uh teh pawlpi mi  aom thei sun teng tawh thunget khopna nei leu leu in, kingai lai pi pi mah, lungzuang khua ngai mah mah pi sa mah in, ka kikhen leu leu uh hi. Upa pawlkhat leh khangno pawlkhat in khuanawl ciang hong kha ding uh acih hina pi, kikhen zo mah mah lo ka hihman un, agamla zaw sim tham ciang ahoihbek khop ciang mah hong kha uh hi. Vangteh leh Kaptel kikal pen ki gamla sim pian mawk ahih ciangin, ka gim ka tawl thei mah mah uh hi. Kapteel khaulei gei bukno khat ah sunsiah te ka ne uh hi.  
Tua leh Kaptel tun madeuh ah, Pa Singkam in khangno te pawlkhat tawh hong na dawn uh a, ko hong dawn dinga hong pai Pa Singkam ko amasa sangnaupang te in bang thei ngeilo, mu ngeilo ka hihman un, ka kipelh dektak liang uh hi. Tua leh Sia ThangZaPau hong tungto in, amah tawh hong kiho in, a mawk aw….zizen aw….ci in ka nui ngei ngai uh hi. Kaptel ah Pr Thangsiangh te in Biakinn dinga avaihawm sak uh inn khat ah biakpiak na nuam tak in ka bawl thei uh a, veng kim, veng pam pan u leh nau tampi mah in hong uap thei uh hi. Tha ka ngah thei mah mah uh hi. Ko zong ka siam theih tawp un, ka hihna bangbang un, ka kizangh kei sam uh hi.
Tua leh,  Kaptel ka om sungun, Kawlpi, Tedim pan phone hong lut in, Ka makaai pi pa uh Sia Thang Za Pau zumvai Court Case vai ah kisam ci in hong kiza sak a, ka ki khenloh uh aphamawh ding hong suak mawk hi. Tua nitak Kaptel ah Siapa tawh pawlpi mite tawh , biakpiakna lim citak in kabawl khawm uh hi. A kap kap tawh, akhitui tak tak tawh, ka om uh hi. Masuan tampi om lai a, Siapa hong kisap khiat tak ciangin, ka tha uh hong nem tuam mah mah hi. Siapa in, ze-et na hi, thunget hahkat mah mah ding ci in hanthot na nasia takin tua nitak biakpiak na ah hong nei hi. A zingciiang in ut kei ta leng siapa tawh akikhen ding ka hita uh hi.
Zintun na Inn : Pa Sing Kaam, Kaptel
April 4 - 5, KAPTEL – LANGZANG
Sia ThangZaPau Kaptel khuataw dong ka va khasuk ngei ngai uh hi. Maban kinei  kinei himawk ahihman in, lungzuang thanem sa pi pi mah Langzang lam zuan dingin, ka kithawi leu leu ta uh hi. Langzang khua pen gamtawng sim pian khat ahih manin, pai dan ding pen vanglak mah mah ahihman in, Kaptel ah ka kipuak paih phot uh hi. Ka van uh agik thei ding teng Kaptel ah nusia phot in, kilaih na ding puan nih, leh thum tawh ka van uh azang thei thei dingin bawlin, Kaptel pan zingan ka nek khit uh teh, Langzang lam ka zuan uh hi. Lampi theilo, paingeilo ka hihman un, Pa Sing Kam in  Langzang dong hong zui / hong paipih hi. Heilei khua ka tun uh tak ciangin, tui khawng dawn in, ka tawl uh ka dam sak hit hiat phot uh hi. Nitak lam ni hong dialh zawk deuh teh, ka kithawi zel ta uh hi. Langzang pan zong pawlpi mite in hong na dawn uh a, ka gim ka tawlna te uh tampi tak hong dam hi.
 Langzang ah zannih ka zangh thei uh a, anitak nih biakpiakna ka bawlkhawm uh hi. Khuasung mitampi tak biakpiakna ah hongki hel uh a, tha kingah mah mah hi. Langzang ka om sungun, Kawlpi pan Phone hong lut leu leu a, Sia Thang Za Pau mun ah, Langzang Church Pr Thang Khan Pau hong makaai ding cih thu hileu leu hi. Langzang pen siapa tawh ka kithuah to thei pah uh hi. Innvak thungetna pawlpi mite’ innkim leh thunget deih pawldang te thunget sak na zong va neih sak thei ung. Khua sungah pen Ui khawi lo uh a, siangtho mah mah hi. Biakna pen Tuiphum leh SDA pawl nih bek om hi. Ei SDA pawlpi pen ko’ pai’ hun sungin inn 8 kipha hi. Khuasung mite’ nuntak nasep pen singtang vak, lokhawh, singpuak, lothang ciing, vaimiim ciing, etc….., cih te hi.
Zintun na Inn : Sang Hall, Langzang
April 6, LANGZANG – KAPTEL
Langzang pan zingan ka nek khit uh tak ciangin, pawlpi mi aom thei sun teng tawh thungen khawm in, thunget khopna ka neih khit uh tak ciangin, Sia Pau tawh Kaptel lam ka zuan leu leu ta uh hi. Heilei khua ah tawm vei tawlnga in, ka tawl uh adam ciangin, ka kithawi leu leu uh hi. Cidam in Kaptel ka tung leu leu uh a, Kaptel ah biakpiak na khat vei nitak in ka bawl leu leu uh a, khuasung, vengsung, pawlpi mite tampi tak mah hong kihel thei in tha ngah mah mah tek ung. Ko Gospel pai’ sungin Kaptel ah SDA © lam pen inn 4 bang kipha hi. Khua sungmite’ nuntak nasep pi pen, singtang vak, lokhawh singpuak, India gam lam ah sum thalawh, vaimiim ciing, Buh ciing, etc…, cih te hi pi pen hi.
Zintun na Inn : Pa Sing Kaam, Kaptel
April 7, KAPTEL - KEIZAANG(CIINGPIKOT)
Kaptel ah zingan gilvah mah mah takin ka nek khit uh tak ciangin, pawlpi mi hong om thei sun teng mah tawh thungen khawm in, thungetna ka neih khit uh takciangin, Keizaang(Ciingpikot) ka mannawh ta uh hi. Lampi theilo zel ka hih manun, Pa Singkam leh khangno pawlkhat mah in, Laitui te’ khuataw lui ciang, gamla ve ve sim ciang hong kha zel hi. Khua khal in, khua keu mah mah gam lah kihal khin a singnim, aliap ding teng kangtum mang ahihman in, nisa ka pum thuak kha uh hi. Laitui khua taw pan pen Laituii dong pen lampi to cih tak a to mah mah gamkang lopa singkung teng ateh heu mang ahihman in, apai ngei te in ahaksat lam thei ding hi.
 Ka gospel  pai’ na sungteng uh lampi lak ah Laitui te’ khuataw to mah haksa ka sa pen uh hi. Dangtak mah mah in, nisa mah mah in, ka tui dip sun uh ka tui puak teng uh lah khom lo in, ka dang uh atak mah mah hi. Bek tham lo in, lamto lua ahih manin kigim mah mah pha diak hi. Laitui ka tun uh tak ciangun, khuasung mite’ inn khat ah tui khamtak dawn piikpeek in, sunsiah te ne in tawlnga in, tawlpi khat ka khawl uh hi. Ni hong liap zawk deuh tak ciangin, Keizaang lam ka mannawh leu leu uh hi.
            Ki gim sim pian hiam? Lampi sau kisa sim tham hi. Keizaang ah cidam in ka tung thei uh a, eipawl SDA zong aom lo cih phial theih, ei SDA hongsuak thak papi khat aom ahihman in, ka paisan ngam kei uh a, Hausa te’ inn ah ka tung uh hi. Hausa te nuam mah mah uh a, om na khawlna , zat ding kisam cih ka gen ding uh ka thei kei uh hi. Nuam tak in tua nitak zong biakpiakna Khuasung mite tawh ka bawlkhawm uh a, Khuasung hall pi ka zangh uh hi.
Hausa te in kikhop bawl dingvai daaktal tawh hong taang’ko sak uh a, nitak ciangin kikhawm khuasung veng sungpan, hong kikaituah in, kipawl cing tham hi. Keizaang ah zankhat limci tak in biakpiakna te bawl in, nuam tak in ka zangh thei uh hi.
Zintun na Inn : Pa Thang(Hausa), Keizaang(Ciingpikot)
April 8 – 9, KEIZAANG(CIINGPIKOT) – TONGSIAL
Keizaang ah zingan ka nek khit tak uh ciangin, innteek hausa pa te’ innkuan tawh thunget khop ka nei khawm uh hi. Ka man tak uh ciangin, Khuasung khangno pawlkhat in khua nawl ciang hong kha uh a, Tongsial khua ka zuan suk ta zel uh hi. Tongsial pan Khangno pawlkhat mah in hong na dawn tuah leu leu uh a, tui siang lim mah mah hong awm uh hi. Tongsial ah Pa Lal pen sum tha lawh ci-in amah na om lo hi. Ahi zongin azi ata te pawlpi mite tawh biakpiakna nuam tak in ka zangh khawm uh hi.
Tongsial ah SABBATH ka zangh uh a, nitak nih biakpiak na ka bawl thei uh hi. Biakpiak na ka bawlna uh ah, Khuasung pan khangno, ateek aham tampi tak hong kihel in Biakinn ah bang kita zolo phial in ka om uh a, ka kigak mah mah uh hi. Hong kikhawm mite hita leh ko gospel te in zong tha ka ngah thei mah mah uh hi. Tongsial ah ei SDA© pen inn 3 bang ko pai’ laitak in ki om hi. Khua sung mite’ nuntak nasep pen, lokhawh singpuak, vaimiim/buh ciing, sum tha lawh, etc….., cih te hi pi pen hi.
Zintun na Inn : Pa Lal, Tongsial
April 10 – 11, TONGSIAL – TUITHANG – THALMUAL
Tongsial ah, zingan gilvah pikpeek in ka zial khit uh ciangin, pawlpi mite tawh thu ka ngen khawm uh hi. Thu nget na ka man uh ciangin, Tuithang – Thalmual lam zuan ding ki ka ding khia leu leu uh hi. Tongsial pan khangno te pawlkhat in, khuanawl mual ciangah hong kha uh a, tua pan kingai lai pi pi mah mah, khitui mual tuang hiu hiau sa in, khut te kilen in, ka kikhen bawl phot ta uh hi. Cidam in Tuithang ka tung thei uh a, Tuithang pen Phone tawh kithuzakna deih bang hipha lo ahihman in, ka zasak khol thei kei uh hi.
 Pawlpi inn khat I neih sun, Pa Mung te innkuan hi a, amau pen SDA© lam ahi uh hi. Amah na om thei lianlo vai na kuan in, agiah kuan dan na hih tuak sawn sawn, tano te leh pu na om a, ko zong ka vai dan teng uh pu’ kiangah hoih tak gen in, tawlpi khat Tuithang khua ah ka tawlnga uh hi. Tua leh bang cih ding ci-in, ka kikum uh a, bang leh bang leh thunget na hih tengah nei khawm ni in, innteek pa tungah hoih tak thu-le-la aki cing mah mah, taai tak in vaikhak ni ci in, ka kikum uh hi. Innteek pu’ in zong hong na sangsiam in, Ko zong thungetna limci tak in ka neihsak khit uh ciangin, Thalmual lam zuan dingin ka kalsuan ta uh hi.
Tuithang khua pan in, Thalmual lam zuat theihna lampi lamka tampi na om a, pawlkhat in khuasung lam ah, moh neng neng va lei a, alei lo te in khuanawl ah na ngak nung ei, kici in ka kimuang kha uh hi. A hizong in lamka tam I cih mah bangin, ka lampi zuih na uh atuam pian tek hong himawk a, khen thum bang ka kisuah kha liang uh hi. Tua leh khuanawl ah ka kingak ngak uh hang; hong kitung thei mah mah lo, ahihman in, dam dam in pai leng, I tawlzong hong dam tuam ding a, I lawm te’n hong pha na in teh ci in, dam dam in ka pai uh hi.
Tua leh mi husa mah mah zong kiza mah mah lo, vasa ham, sakhi hawk, cih peuh bek ka sa uh a, ka lung uh amang mah mah ta hi. Ka lawm te uh lah hong pha lo, bang cih mawk ding ci in, ka lung si dide ta mai  uh hi. Tua leh ko zong Phil lui, ka tun uh ciangin, thungen in, ka ki ap san uh hi. Thu ka nget khit uh teh, kithawi leu leu in Thalmual lam kahto ta dingin ka kisa zel uh hi. Awng awng, kuu kuu ta leng kua mah in hong dawng kik lo, mual athawn bek in hong dawng kik val val hi. Tua leh ka pai toh toh vua leh, lampi ah Oral Datsaa citui a kikheh na hawng athak lai ka mu uh hi, khua ul atam luan luat cianga dawn ding ci a, thoh nih, thoh thum ta ka vom uh ahi hi.
Tua leh ko zong I lawm te I mai a pai hizaw thei ding hi. Ci in awng awng, ku kuu to in, ka kal uh ka manlang zaw sak ta uh hi. Ka lawm te uh pawlkhat bel Thalmual khua a lut zawh uh nai 1, 2 bang ana sawt khin dan na hih tuak mawk hi. Ka lawm te un, Thalmual khua pan Khangno te pawlkhat leh Sia Mung tawh, tui vot lim no no, nahtang limci no no tawh, hong leh zin dawn kik uh a, ko zong no hanga akizia kai hi, ci in ka lawm te uh atung masa te tungah ka nuak bawl pian uh a, ka van uh bang gik sa pi pi mah ka kidawn sak kei dep uh hi.
Ka lawm uh amadawk te pen na kisil khin sitset uh, na kizem khin ta uh, tui teng na zangh mang khin ta uh, ko aziakai pawl’ zat ding om nawnlo ta hi. Tua leh ka so uh hong suak tek tek hi. Tongsial pan Thalmual pen kigam la a, lam pi ah kiman suah, gim si tawh, tawl si tawh, ka om uh hi. Tua leh Thalmual ah, nitak nih biakpiakna nuam tak in ka bawl thei uh a, Khua sung veng sung pan, khua sung mi pawlpi mite tampi tak in Biakinn sungah, adim ahaa in, hong uap in, biakinn pi ah bang akita zolo phial dong in ka thugen, ka lasak te uh hong kingai ahihman in, tha ka ngah mah mah uh hi.
Thalmual ah katam sung uh, April 11 ni Pawlpi mite’ in aneih bang bang uh gawm khawm in, GOSPEL pai teng an hong nek pih in, hong tut pih uh hi. Ko pai’ laitak in Thalmual ah ei SDA © lam inn 9 bang kipha hi. Khua sung mite’ nuntak nasep pen, singtaang vak, lo khawh sing puak, singtang buh, vaimiim ciing, etc….. cih te hipi pen hi.
Zintun na Inn : Pa Cin Ngaih Mung(Tuithang); Sia Thang Za Mung(Thalmual)
April 12 – 13, THALMUAL – PHAIZA
Thalmual ah, zingan gilvah takin ka ne uh a, an nek khit teh, pawlpi mi ahong om thei sun teng tawh, thu ngen khawm in, thunget ka man uh ciangin, Khangno pawl khat leh Sia Mung(ThangZaMung) in hong kha in, Siapa in Phaiza ciang hong kha phei hi. Phai za ah zong Khangno te mah in Khuamual pan tuisiang, tuivot tawh hong zindawn uh ahihman in, ka tawl na teng uh hong dam pah hi. Phaiza khua ka lut uh pen Sialsawm Pawi abawl hun uh tawh kituak a, sa ne thei te in sa ka tai mah mah uh hi.
Phaiza ah nuamtak in, nitak nih mah biakpiak na ka zangh uh hi. Khua sung pan mitam pi tak  in hong uap a, tha ka ngah mah mah uh hi. Ka lawmpa uh aliam Sangno in zong la hong sa  zo; thu hong gen zo ta a, ka lung uh a dam mah mah  hi.
Zintun na Inn : Sia Vungh Suan Mung, Phaiza
April 14 – 18, PHAIZA – NGENTE
Phaiza ah nuam takin hun ka zat khit uh tak ciangin, Ngente lam manawh leu leu ding ka hi ta uh hi. Zingan ka nek khit uh takciangin, thungen khawm in, khangno pawlkhat in Phaiza te’ khua khung ciang hong kha to uh hi. Phaiza pan Ngente pen kigam la sim pian ka sa uh hi. Tuisan Zang te’khuanawl Ciau lui ah sun siah ka ne uh hi. Sunsiah nek khit ciangin, Bukphil lam ka kahto leu leu uh hi. Bukphil ka tun uh tak ciangin inn khat ah tui vot ka siim uh hi. Bukphil pan kithawi leuleu in, Ngente lam zuan phei dingin ka ki husa leu leu uh hi.
Tua leh ama pai zuntha / daai leng mah ka om zel uh a, khen nih ka kisuah kha zel uh hi. Bukphil pan Ngen te I pai ciangin, tawlpi khat kiphei pai kha a, Ngente tun kuan ah kito kah kha leu leu hi. Hi na pi, ko anu nung pawl in lampi tel lo ka hih manun, mun khat ah lam ka khat na om leu leu a, aman lo lam ka zui kha uh hi. Ka zuih zuih vua leh a suk pai lam na hizaw mawk a, a tawp na ah zanglo khat ka tung suk uh hi. Lui ta khat ka tung suk ta uh hi. Lo kuan te na om bilbel a, ka dot vua leh, nong zuih na uh lo lampi hi hong ci a, amawk aw ci in ko zong lampi pai’ dan ding teng dong in, tu a ka pai’ na sa teng uh zui kik mawk leu ung, ziakai lua kha ding ka hihman un, ci in gampha lak pi mah, lopa te nawk to a thak puan in, a to ve va ah ka khen tan to uh hi. Ka lawm te uh numei pawlkhat bang akhitui uh hong tak dat dat ta hi. A den a anui nui ciammuih abawl bawl pen, hong nui zo nawnlo ta uh hi.
 Tua leh ka pai’ toh toh uh leh, Lam lianpi ka tung uh a, ka tung vua hong bang nin them ; zawngthal, sanah, leh amin theilo akia hak mah mah puan te tungah citungah hong belh nuam mah mah namkhat tua te ka tawlngak kawm un, ka hahsiang uh hi. Ka tawluh hong dam’ zawk deuh tak ciangin, ka kithawi leu leu uh a, ka lawm te uh amasa pawlin, khuamual ah hong na ngak uh hi. Tua leh Ngente lampan khangno pawlkhat aw kiza in, hong gamlum suk hia hua uh a, ko hong dawn ding ana hi ta zuk uh hi. Tui lim no no, akhum no no, a al no no tawh hong zin dawn uh a, gimna tawlna teng hong bei pah hi. Pasian’ hong hehpihna leh pawlpi mite’hong khoh na tawh Ngente ah, zan 5 sung nuamtak in biakpiakna te limci tak in ka bawl thei uh hi. SABBATH zong Ngente ah ka zangh uh hi.
Tua laitak in pawlpi upa Pa Pau Lam(Pau Lam Thang) hi a, College sangnaupang te gospel pai ding cih hong zak tak ciangin, atanu Champhai(Tonsim) a zato lum laipi mah nusia in, ko tawh hun zangh khawm dingin hong ciah ta ngial hi. Ko Gospel pai tengin upapa tanu aa dingin, khitui, naptui luang in lungsim takpi tawh ki ap in thunget sak na ka nei uh hi. Tu in atanu cina asi ding zah donga aki ngaihsun khin, Lia Khawmpi in dam na hong ngah in, hong cidam kik ahihman in, Gospel te zong Pasian’ tungah ka lung uh adam mah mah hi. Gospel te’ PASIAN’ in hong ompih mah mah hi, cih ka nungmuh na uh teci khat ahi hi. Ngente ah ka tam sungun, pawlpi mite in amilip un an hong nekpih, hong tutpih, hong khawlpih uh hi. Ko Gospel’ pai’ laitak in Ngente ah SDA pawlpi inn 30 val ki om hi. Khua sung mite’ nuntak nasep pen, India tawh kinai in, van lei van zuak zel, Buh/Vaimiim, singtaang buh, Mipee ciing, etc..., cih te nasep pi in nei uh hi.
Zintun na Inn : Pa Kham Paa, Ngente
April 19, NGENTE – TALEK
Ngente khua ah hun kicing khop khat nuam takin ka zat khit uh tak ciangin, ka masuan uh om lai hi mawk ahih man in nuam sa mah mah lai na pi, pawlpi mite’ tawh ki kikhen loh uh hong phamawh ta hi. Ngente pan ka din khiat un, Upapa, nupi, papi, khangno tampi tak in hong kha uh a, kikhen zo mah mah lo ka hihman un, hong zui zui kha mai liang uh hi. Bang leh bang leh guai hi ciang hong kha phot un, ka ci liang uh hi. Amau zong ut lo pi pi mah in, hong nial ngamlo uh a, ci phot leng ai ve maw…hong ci in, kikawi, kinam, kilen in khitui tak dat dat sa, khitui luang piippiat sa pi mah in ka kikhen ta uh hi.
 Mual ah ka khup tuak dong uh ka kinung hei hei tek uh a, ki ot ot, ki kut kut in, khut kawi kitum in, ka kizak dong uh, ka ki ot san tek uh hi. Nidang te bang lo in, hih ni pen ka lunguh a leng phadiak hi. Tua leh Tauleng khua asawtlo in ka tung uh a, Tauleng ah Hausapa te’ inn ah sun siah ka ne uh hi. Tawm vei ka tawlngak khit uh ciangin, Talek lam manawh dingin ka ki suan leu leu uh hi. Ngente leh Talek kikal zong gamla sim pian hiam? Lampi nem ka sa mah mah uh hi. Talek te’ kianga ka thuzak sak nunung vuah, April 18 ni Talek khua pha dingin laitai te ka zasak uh hi. Amau zong April 18 ni akhuataw lui cianguh  ah Sia Thawng Lian Mang leh pawlpi khangno te in ahong na dawn dinga hong kuan uh hih tuak hi.
Nitak khuamui ta in, khuamial phial ta in, hong kut kut hong ot ot uh hang kua mah in dawng kik lo, ahihman in, amau bang I lawm te lamkhial hithei ding, ahih kei leh, Ngente te in kho uh hi thei ding hi, ci in khuamial pet mah ta ahihman in hong ngak nawnlo in hong na ciah sa uh hi. Amau upmawh mah bangin Ngente in April 18 ni hong kho uh a, Talek lah zasak khin laitai ding mi om nawnlo ahihman in, ka cih na ding uh  ka thei nawn kei uh hi. Talek te’ tung ah ka kisuang sim sim uh hi.
Tua leh April 19 ni Talek ka lut uh teh, kua mah in hong na dawn nawnlo in, vai hong kuan san ta in, ka husa uh aza khangno pawlkhat in bel akhua sunguh ka lut madeuh uh ah, ka van te hong hong dawn sam uh hi. Ko zong kisuang pian leh gim pian tek in ka om ning niang uh hi. Tua leh athu – ala dan teng Sia pa tung leh Pawlpi mite’ tungah ka gen uh ciangin hong sangsiam sam uh hi. Upa te bang lo ah mang hong na tom san in, bang mah zong na kiging nawnlo uh hi. Ko Gospel’ pai’laitak in Talek ah SDA pawlpi inn 10 ki om hi.
Talek ah zong nitak khat hun limci tak in biakpiakna kanei thei uh a, khuasung pan mitampi tak in hong uap in tha kangah mah mah uh hi. Khua sung mite’ nuntak nasep pen, Lokhawh, singpuak, zangbuh, siingtang, vaimiim, mipee ciing, etc….., cihte ahi pi pen hi.
Zintun na Inn : Pa Kham Go Cin, Talek
April 20 – 21, TALEK – ZAMPI
Talek leh Zampi kikal kinai mawh lo ahiman in, ka kidam thawi mah mah uh a, nitak lam ni kaii teh, Talek pan ka ding khia pan uh hi. Ka din khiat ding uh tak ciangin, pawlpi mite aom thei sun teng tawh thungen khop na ka nei uh hi. Cidam takin Talek pan ka ding khia thei uh a, Zampi nitak lam in, ka tung pah uh hi. Khua nawl ah, Khangno nungak/tangval pawlkhat leh Upa te Pa Cin Khaw Lian makai in, hong na dawn uh a, tui vot lim no no leh, Zampi Khua pan akibawl Thangkhuai(Kawltu tuikhal) hong meh sak uh a, gimna tawlna teng, hong tep kang pah lian hi.
Tua ni pen, Khuazang bup in, Pa Cin Khaw Lian te inn ah an nek khopna om khopna na nei uh hi. Ahang pen, Pa Cin Khaw Lian te’ nupa tungah, atapa/tanu te in “NU LEH PA’ TUNGPAN THUPHPA NGETNA” cih pawi lianpi khaam in, khuazang bup tawh hun akibawl khawm, biakpiak na akinei khawm ahi hi. Hun pen nai 3:00pm in kipan a, ko zong kithawi sam sam in, hun bawl na ah ka va kihel thei suak uh hi. Pahtawina la tawh zong ka va uap uh hi. Nitak an pen khuazang bup Zampi khuabup vak uh in, tua tengah zong, bawngsa, lawisa, kui tak in ka zial leu leu uh hi.
Nitak biakpiakna pen Pa Lian te’ inn mah ah ka zangh suak uh hi. Zampi ah lim cit akin nitak nih khuasung, veng sung mite leh, pawlpi mite tawh nuam tak in Pasian’ minphatna, thugenna, cihte ka zangh khawm uh a, ko zong tha ngah mah mah in, amau zong tha nak ngah mah mah uh hi. Ko Gospel pai’ laitak in, Zampi ah SDA© inn 30 val ki om hi. Khua sungmite’ nuntak na sep in, Singtaang bup, zaang bup, vaimiim, mipee, aaluu, zasan ciing, etc…, cihte hi pi pen hi.
Zintun na Inn : Pa Langh Khan Zam, Zampi
April 22 – 24, ZAMPI – CIKHA
Zampi khua ah nuam sa lai pi pi mah in, Cikha lam ka zuan leu leu ta uh hi. Zampi pan khangno te pawlkhat leh upa makai te in khuanawl ciang hong kha uh a, khitui mual tuang pilhpelh sa mah in, ka na kikhen zel uh hi. Zampi pan ka din khiat uh Saipimual ka tun uh ciangin, tuivot inn khat ah ka sim uh hi. Tua pan tawm vei tawlnga in, ka tawl uh adam khit teh, kithawi leu leu in, asawt lo deuh khat in, Mauvom khua ka tung leu leu uh hi.
 Mauvom khua ah zong tawlpi khat mah ka tawlnga leu leu uh hi. Nitak lam ni hong dialh zawk deuh tak ciangin, Mauvom khua pan dingkhia leu leu in, Cikha khua nitum madeuh in, ka tung uh hi. Cikha khua ah SABBATH ka zangh leu leu uh a, nitak thum, khua sung, veng sung, pawl sung pan; khangno, nu leh pa tampi tak in ka biakpiak na te uh vuah hong uap in, tha hong pia in, ko zong tha ngah in, amau zong tha ngah thei mah mah in, tha ka ngah tuak mah mah uh hi.
Ko’ Gospel pai’ laitak in Cikha ah SDA© inn 7 val ki om hi. Khua sung mite’ nuntak nasep in, zaang buh ciing, India tawh kinai ahihman in, van pua, van zuak, sum tha lawh, etc…., cih te hipi pen hi. Cikha ah ka tam sung un, Sia SawmNang, USA te’ unau’ thu siam na tawh, sakhi sa hul tak in ka ne kha uha, lim ka sa thei mah mah uh hi.
Zintun na Inn : Sia Thang Lian Khup, Cikha
April 25 – 27, CIKHA – TONZANG
Cikha khua ah, hun kicing khop khat ka zat khit uh tak ciangin, ut kei ta leu ung, ka kikhen uh hong kul zel hi. Ka maban uh pen Tonzang khua ding ahi ta hi. Cikha pan Tonzang pen khe tawh pai dingin lam sau lua deuh ahihman in, Tonzang pai ding mawtaw ka dawp uh leh, Pasian’ hong hehpih na tawh, hong om thei bil bel hi. Tua leh ko zong Cikha ah zing an gilvah iik eek sa iin, ne leu leu in, ka kham uh teh kithawi in, pawlpi mi te pawlkhat leh innteek te tawh thunget khop na nei khawm in, ka man uh ciang, Mawtaw phual lam ka zuan uh hi. Khangno pawlkhat in, mawtaw phual zong hong kha uh hi.
Cikha leh Tonzang kikal ka mawtaw saap na uh hangin, ka sum uh hong dal tawm tuam pah hi. Pasian’ hong hehpih na tawh, Tonzang khua ka sun tun uh a, Sia Cinno te inn ah kibu sa ngei ngai phot in, tuivot tuam tuam hong pia uh a, ka tawl uh hong dam pah hi. Ka tawl uh hong dam pian ciangin, tua pan Tonzang khangno te in, ka tun na ding uh zin ah ka van te uh hong dawn in hong kha uh hi. Tonzang ah nuamtak in biakpiakna/hunbawlna/ phatna lasakna/ nitak thum ka nei uh hi. Khua sung, veng sung, pawl sung pan mipi tampi tak in hong uap in, ka biakpiak na te uh ah, tha kangah thei mah mah uh a, nuam kasa thei mah mah hi.
Tonzang khua ah, ka tam sungun, sun sung teng pen; khangno na kicing mawh lo uh a, amau hong nget na om mah bangin, khangno te LST hilh in, la sinsak, la hilh in, action te hilh na cihte tawh,  sun sung amau tawh ka kikhawl thei uh hi. Tha ngah mah mah vanglak uh hi. Ko’ Gospel pai’ sungin, Tonzang pawlpi te in, biakinn thak ding a sing ding, asung ding tawh kisai, avaihawm san laitak uh na hi hi. A biak inn leh amun pen Pa Khenno(Talek Myodaw) te’ piak ahi a, alui sim pian khat ahi hi.
Tu in ahih leh, biakinn thak hoih mah mah khat nei ta uh a, gelna te Topa in hong thukimpih a ahih leh, Tozang Circle Pawi tawh thuah in, hong tung ding 2014, January kha sung ah Biakinn Thak Honna nei ding uh cih kiza thei ahih manin, ka lungdam’ pih mah mah uh hi. Ko Gospel’ pai’ laitak in SDA© pen inn 30 kim om hi. Khua sung mite’ nuntak nasep in, lokhawh singpuak, vaimiim ciing, mipee ciing, etc…cih te hi pi pen hi.
Zintun na Inn :  Pa Kham Khan Zam, Tonzang
April 28, TONZANG – TEEKZANG/VIALCIAN
Tonzang khua ah nuam sa lai pi pi mah in, Vialcian lam kazuat ding uh ka maban uh hong hizel hi. Tonzang leh Vialcian kinai mawhlo ahih manin, ka kidam thawi uh hi. Nitak lam ni hong kaii pian tak ciangin, ka kithawi uh a, Pawlpi mite’ hong om thei sun teng tawh thunget na nei khawm in, tua khit ciang, Vialcian lam ka kal uh ka suan ta uh hi. Khangno pawlkhat in, khua nawl Mawngmual ciang hong kha uh a, kileh kik ta un! Na kileh kik na ding uh ngaihsun un, ka ci uh hi.
Tua ci kei leng hong zui suak sawm bang ana om phial dan uh hih tuak hi. Khitui mualtuang piikpiak sa mah in, Khuanawl mual ah khangno te tawh photo kila ngei ngai in, hak sa pi pi mah in ka kikhen phot ta uh hi. Nitak khuamui ma deuh in, cidam takin, Vialcian/Teekzang ka tung uh hi. Sia Taalam mah makai in, khangno pawlkhat in tui siang lim no no tawh hong na dawn uh hi.
Vialcian ah nitak khat hun limci tak biakpiak na te ka neih pih thei uh hi. Khuazang bup in hong kikhawm uh in, tha kangah tuak mah mah uh hi. Ko Gospel pai’ laitak in Vialcian/Teekzang ah SDA© inn 15 bang ki om hi. Khua sung mite’ nuntak na sep in, zaang buh ciiing, vaimiim ciing, etc…., cih te ahi hi.
Zintun na Inn : Pa Thang(Hausa), Vialcian/Teekzang – SDA
April 29 – 30, VIALCIAN/TEEKZANG – ANLANGH
Vialcian khua ah hun nuam tak ka zat khit uh ciangin, ka maban uh pen Anlangh zuan ding cih ahi leu leu hi. Vialcian/Teekzang ah zingan gilvah tak in ka ne uh a, ka an kham tak uh ciangin, kithawi zel in, pawlpi mite tawh thungetna khat nei khawm in, tua khit ciangin, ka kikhen ta uh hi. Khangno pawlkhat leh upa pawl khat in, Anlangh lei ciang hong kha uh hi. Kingai lai pi pi mah Lei pan in ka kikhen ta uh hi. Tua leh Anlangh ah ka kah to uh a, nilah hong sa sim pian in, ka tawl pian tek uh hi. Tui bang gina puak pha mello pian nong ka hih manun, ka daang uh ataak sim mah mah hi.
Tua leh ka pai toh toh vua leh Khawlmun siik bek bek tawh akilam anuam mah mah khat na kilam a, tui siang zong na bul seuh seuh in, tua lai mun ah ka tawlnga leu leu uh hi. Huih dik na zong nop in khawlmun nuam mah mah khat zong ahi lai hi. Tua leh asawt lo deuh khat ciangin, khangno pawlkhat ii husa ka za uh hi. Ka kinai tek tek uh ciangin hong ahu sa uh hong ngaih tek tek a, ka ki muh uh tak ciangin, ko ahong dawn ding te ana hi ta zuk hi. Amau zong tui vot, lengmaw tui tampi tak tawh ahong dawn  uh hi.
Cidam tak in nitaklam pian hun in Anlangh khua ka tung uh hi. Anlangh SABBATH NI ka zangh uh hi. Anlangh pawlpi mite, khuasung mite’ tawh nitak nih anuam mah mah leh nop citak in, Pasian’ minphatna/thugenna cih te nuam takin ka zangh uh a, kikhawm pen biakinn sung kidim mihmiah in, ko lah thangah mah mah, hong kikhawm te in lah tha ngah mah mah cih bang dan in ka om uh hi. Ko Gospel’ pai sungin Anlangh khua ah SDA© inn 40 val ki om hi. Khua sung mite’ nuntak nasep in, zaang buh ciing, vaimiim ciing, lo khawh singpuak, leh gamdang pai, US, Malay tampi tak om, etc…., cih te ahi hi.
Zintun na Inn : Pa Suan Khup, Anlangh
May 1, ANLANGH – LEZANG
Anlangh khua ah, hun nuam tak in ka zat khit uh tak ciangin, ka masuan uh pen Lezang khua mannawh ding cih ahi leu leu hi. Anlangh leh Lezang kinai sim pian lel ahih man in, vai ka ding hak, ka kizia kai bawl uh hi. Nitak lam ni hong kaii zaw deuh ciangin ka ding khia pan uh hi. Ka din khiat ding uh tak ciangin, hong om thei pawlpi mite leh innteek te tawh thunget khop na ka nei khawm ngei ngai uh a, tua khit ciangin Lezang lam zuan dingin ka kalsuan ta uh hi. Khangno pawlkhat in gamgi ciang hong kha uh hi. Ki ot san san in, lung leng mah mah pi mah in, ka kikhen uh hi.
Tua leh Nitak khua mui ma deuh ni om lai in, Lezang khua ka tung uh hi. Khangno pawlkhat mah in, khuanawl mualzang, mual tam na khat ah, tui vot tawh hong na dawn tuah uh a, ka gim na tawlna teng uh hong veng tuam pah hi. Lezang ah zong nitak khat hunlim ci mah mah in, biakpiak na zan lam 12 dong am lua ka hih man un, ka neih pih kha liang uh hi.
Khua sung pan mitampi tak mah in hong uap in, amau leh tha ngah in, ko lah tha ngah in, ka om tuak uh hi. Ko Gospel pai’ laitak in Lezang ah SDA© inn 15 bang ki om hi. Khua sung mite’ nasep in, zaanglo, zaang buh, vaimiim, be li, be lawi ciing, etc…., cih te ahi hi.
Zintun na Inn : Pa Thang Do Mang, Lezang
May 2, LEZANG – SAKOLLAM – NGENNUNG
Lezang ah nuam tak in hun ka zat theih khit uh tak ciangin, ka masuan uh pen Ngennung khua hi leu leu hi. Lezang pan in Ngennung khua khe tawh delh ding cih pen, kigam la zek pian ahiihman in, mawtaw tuang dingin, Sakollam ah sunsiah ne dingin, ni dialh zaw deuh teh Ngennung tuak suak ding cih ahi hi. Lezang pan lol theih tawp in ka lol uh a, zingsang tungin, innteek te tawh thungen khawm in, thunget man teh, khangno pawlkhat in khua taw ciang hong kha suk uh hi. Kingai lai pi pi mah in, ka kikhen zel uh hi. Zingsang lam nai 8:00am in Zalui ka tung suk uh a, tua tengah mawtaw Tonzang mawtaw ka pang uh hi.
Tua leh a sawt lo –in, Tonzang Mannlong hong ging ngiai ngiai….a, Zalui ah hong khawl in, ka vek pi un, tua Mannlong tungah ka tuang uh hi. Pasian’ hong hehpih na tawh, zingsang nai 11:00am pawl in, Sakollam ka tung uh hi. Sakollam ah, Pa Go Lun Mang’ te inn ah tawlnga in, amau’ sun an alim mah mah tawh hong vak in, ka tawl uh ka dam sak hit hiat phot uh hi. Tua leh, nitak lam ni hong kaii ciangin, ka vekpi un kithawi leu leu in, Ngennung khua zuan dingin ka ding khia ta uh hi. Tedim pan Ngennung pen kinai mawh lo a, lampi ah ka dam pai mah mah uh hi.
Nitum maziak in, Ngennung khua ka tung uh a, Khangno pawlkhat mah hong kitangzang sak in, tui vot tuam tuam tawh hong zindawn in, ka tawlna teng uh bang hong vang hau liang hi. Ngennung khua ah nitak khat hun limci tak in, ka bawl pih uh hi, Khua zang bup in hong uap in, tha ka ngah mah mah tek uh hi. Tua leh Ngennung ah zan khat ka tam na vuah, azan kiim in, Dawi Mangpa in ka lak vuah na hong sem in, ka lawm nu uh BawiNiang, Myothit pen zan mangsia hong man in, thakhat in hong awng khia veva a, a gawl hong len kei hi. Minutes 3 tang ding bang hong nak lo man hi. Ko zong cih na ding theilo in, ka vek pi un, thungen in, ka kap ziah ziah uh hi. A sawt lo minutes 5 ding pawl teh, a nak ngei bangin hong nak kik in, tua zawh nai lang khit ding teh khua hong phawk kik hi.
Ko zong ka vek pi mah un, Pasian’ tungah lungdam’ koh thunget na ka nei leu leu uh hi. Topa’ tungah lungdam mah mah hangh! Ko Gospel’ pai’ laitak in, Ngennung Khua ah ei SDA inn 7 val bang ki om hi. Khua sung mite’ nuntak na sep in, mehteh mehgah, anteh hing, thei puam te, Tedim ah vazuak, lokhawh, singpuak, vaimiim ciing, etc….cih te mah ahi hi.
Zintun na Inn : Pa Kap, Ngennung
May 3 – 4, NGENNUNG – SAKOLLAM
Ngennung khua ah, zing sang an gilvah tak in ka nek khit uh tak cingin, Pawlpi mite aom thei sun teng leh, innteek te tawh, thunget khop na nei khawm in, ka man uh ciangin kithawi in, Sakollam lam zuan dingin, ka ding khia uh hi. Pawlpi upa pawlkhat leh, khangno te in khuanawl mualzang ciang hong kha uh a, kingai lai pi pi mah, khitui naptui luangkawm in, ka kikhen ta uh hi. Ka pai’ lam vua ka suk tuah na teng uh ato kah viu viau ding ka hi ta uh hi. Ka muh uh ciang bang ka gim khin khol phial uh hi. Bang leh bang leh, dam dam in kisuan ni ci-in, tawlnga zel, khawlzel cih bang dan in, miksi hawl bangin, ka ki khin lit liit uh hi.
Tua leh Sakollam lut ma deuh in, khangno te pawl khat leh sia Thangboih hong makai in, Cycle 4 tawh hong kuan in, tuivot lim no no, moh lim no no tawh hong na dawn uh hi. Ka gim katawl na teng uh, hong veng hau pah hi. Tua pan ko zong Cycle tawh aban aban in, ka ki nawn ngiat ngiat uh hi. Cidam tak in, ka vek un, Sakollam ka tung kim uh hi. Tua leh, amasa a pat cil a, hong makaih Sia Thang Za Pau tawh zong ka kimu uh a, amah tawh Sakollam ah hun nuamtak in, ka zangh khawm kha uh a, apatna leh atawpna  ah hong kihel thei ahihman in ka lung uh adam mah mah tek hi.
Tedim, Sakollam Pawlpi pen ka khawlnang uh ahi ta a, ko zong kikhen nuam lo lua kisa in, guai Gospel pai ding hipan, aki pan pan hi leng hoih ding hi ve’n ci in, ka leh bung cih zaw sop kei ta uh hi. Sakollam pawlpi ah nitak nih hunlim ci mah mah tak in, ka neih pih thei uh a, khua sung, veng sung, pawl sung pan zong mitampi tak in hong uap in, biakinn sung ah kigak phitphet mah mah in, ka thugen, ka lasak te uh hong ngai in, amau zong tha ngah thei mah mah in, ko zong tha ka ngah thei mah mah tek uh hi. Ko Gospel pai’ laitak in Sakollam Pawlpi ah SDA © inn 40 val ki om hi.
Tua teh, Gospel Khamtung gam sung kuan; Gualzawh na Lungdam’ kohna hun Pr Dalpu te’ innkuan tawh ka bawl khawm uh a, amau’ innkuan in Keltal khat hong gawh uh in, Gospel kuan teng leh, Sakollam pan pawlpi upa, makai, sia te tawh nitak an nek khop na, Lungdam’ na ankuang uum khopna hong neih pih uh hi. Ka kikhen ding ni nitak uh Pa Go Lun Mang te’ innkuan in moh leh niangtui tawh hong tut pih uh hi. Ka lung uh adam mah mah hi. Pasian’ hong hehpihna leh hong ompih na tawh, Khamtung Gamsung Adventist omna khua tengah, ka Gospel pai’ na uh May 4 ni-in, ka  zo siang ta uh hi. TOPA’ minthang sem sem hen! Amen. Topa’ gam zaii sem sem hen! Amen.
Zintun na Inn : Pa Pum Hang Kap, Sakollam

Note :
Ka Gospel Kuan na’ Sung vuah :
-        Gospel pai ding cih geelna/kipsak na neih khit aa ki pan, Gospel pai dinga akipia khia tengin, SABBATH NI atun sim in, antang thungetna, ki-apna ka nei khawm den uh hi.
-        Ka lut ding uh, khua ka lut ma sim un, khuamual, khuataw, khua khung te ah, thu ka ngen masa den uh hi. Thungen khollo pi in, akhua sung te uh ka mawk lut het kei uh hi.
-        Tualmu leh Valvum khua geel pen, ko ii kicin lah na hang tawh, ka pha zo kei uh hi.
-        Zing sang sim zing biakpiakna ka bawl den den uh a, nitak zong lup ma in, lungdam’ koh thunget khopna cih te ka nei den den uh hi.
-        Gospel pai’na khua khempeuh ah pawlpi mite’ innkim sik in thunget sak na kinei den hi.
-        Pawlpi mite’ ahilo thunget deiha ahong sam pawldang te kiangah zong thunget sak na, leh sun sungin Bible Study piakna kinei hi.
-        Naupang te la hilh, action hilh, LST taangthu gen pih cihte ka neihpih na uh zong om hi.
-        Ka hunbawl na khempeuh vuah, lapawl/la tuam/action – mangla, kawlla, zola ahoih no no, etc…,  khanlawh  na la te tawh biakpiak na ka zem den uh hi.
-        Sun siah ding ci in, mimal in sum tang  hong pia zong tampi tak om hi.
-        Inn 400 val ah, inn thunget sak na ka nei uh hi.
-        Adventist om’ na khua  20 val ka pha uh hi. Kha lam thaneem, zawngkhal tampi leh Lungkham sinkham mi in, lungnop na tampi ngah in, ci na luna tampi in, zong  dam na ngah lawh uh hi. Topa’ minthang ta hen! Amen.
-        Pawlpi te’ inn kim ka siik na vuah, ka Calendar hawm khiat uh na kisuang diudeu ciat a, tua te in zong tha hong ngah sak mah mah hi.
LUNGDAM’ KOH NATE
-        Dawi ha vang kawm kal pan hong honkhia, gualzawhna hong musak, hong tonpih; Jehovah Pasian, Piang sak Pa PASIAN’ tungah,
-        Gospel pai’ ding phalna ahong pia; MMCC siapi te leh MUC siapi te’ tungah,
-        Gospel’ kuan nop na lungsim ahong guan, Kha Siangtho’ tungah,
-        Gospel  pai’ zawh na dingin, sum leh paii, neih leh lam, atuam tuam  tawh hong huh khempeuh te tungah,
-        Gospel kong pai’ sung un, an hong vaak, zin hong do, khua sung, pawlsung, innkuan sung khempeuh tungah,
-        Ka tun tun na khua vuah, zin hong dawn, hong kha, mimal kim khempeuh tungah,
-        MMCC pan a, kihawm khia Calendar hong leisak in, tha hong pia khempeuh te tungah,
-        Ka lawh cin, daupai’ theihna ding uh leh, Kha Siangtho’ ompih na ka ngah theih na dingun, thu hong ngetsak den mimal’ kim’ tungah,
-        Hong makaih, lungduai tak in hong thuak siam, ka maikai te uh tungah,
-        Gospel kuan na tawh kisai-in, hong huh hong panpih khempeuh, na vek vek pi uh tungah, VANTUNG PASIAN’ IN na kipiak khiat na te uh a Vantung Laibu pi sungah hong na ciapteh sak hen la, a zah tampi tawh hong thuk sak ta hen!­­­­­­­­­­­­­­                                                                                                            Gospel pai teng’ ai awh in;
DAL, TAWMGING(TONZANG)
(Ka Sin’ Thu)
24 Oct 2013
To get the latest update of me and my works

>> <<