MUC

Print Friendly and PDF

Sunday, September 28, 2014

Zuauthu gente Zongsang thei

Zuau ki gengen leh, a sawt ciang thumaan kisa,
Zuau gen biak-in ka nei kha hiam?Pasian in hih thu khempeuh gen a, _____. Keimah longal pasian dang na bia kei ding uh hi. Pai.20:1,2.

Pasian simloh biak dang ka nei kei hi, ka ki cih leh,

pasian tuamtuam a bia-bia peuh ka hi kha tam maw, ci-in ka ngaihsun zel a, Pasian i itna a kiamsak i lunggulhte peuhmah, ei pasian dingin i bawlna hi ci-in Patriarch and Prophet sungah kigelh hi.

Sum biakna, zaa leh min deih biakna, mi lianpi suah ding biakna, mi mai-et, mi maipha ngah nop luat biakna, kei leh kei dik kisa, cing kisak biakna tuamtuam a nei ka hi gi-ge mawk hi.

Thumaan ka nei hi. (we have the truth) Vantung gam tung ding hing, ci kaankaan lo napi, Zeisu deih bangin a nungta mi pawl khatte:


Mikangte ukcipna pan suahtak nading in makai pi Martin Luther King, Jr. bang gen hiam cih leh, zuauthu tawh gualzawh sangin thuman tawh gualleh manpha zaw hi, ci ngam lel hi.

Bob Jones University a phuan khia Bob Jones in, zuau thu tawh milianpi ka suah ding sangin, thuman tawh bangmahlo ka hi nuam zaw hi, ci ngeu mawk hi.

Min le zaa ngah nading zuau thu leh khemna zangin, tungsiah thuneite ahi lopi in mawk phatphat khem, nasem tam mah mah hi.Na seppihte saseh in zangin tungsiah mai-et nasemte, u lian pil zo taklote

lungdam uh hi. Hih bangte hangin Zomi sisan nei SDA sung buai na in pha ta cih hun nei theilo hi.

I paunak khat ah, thuman gen leh sazang kap a val kici hi.Thuman lua leng hong kinawl khin, kival hi. Ahi zongin Lai Siangtho in, thuman thutak hangin gimna na thuak leh thupha i ngah ding hi, ci hi (1Pet. 3:14). Thuman mite khut dawh ngen ngei lo hi, Late 37: 35.


Bill Gates, leitungah mihau pen, sum haksat manin sang tawp hi. Citak thuman ahih manin leitungah minthang hi.
Henry Ford, nasep a pai ciang mawtaw sap ding neilo, khe guak tawh pai ngei mikhat hi mah ta leh, citak thuman ahih manin Ford mawtaw company lian mahmah khat nei hi.

Steel company gol mahmah a nei Andrew Carnegie, newspaper hawm koikoi mi khat hi. Citak thuman ahih manin ni khat ni ciang mihau pi suak hi.

Rockefeller, lokho – a-luu lei-ah nasem, citak thuman ahih manin ni khat ni ciang mi minthang khat hong suak hi.

U Thant, UN secretary a sem ngei, kawltu tui, nahtang peuh zuak in nasem ngei khat, citak thuman ahih manin milian pi khat hong suak hi.

Tu hun-a a gah i atte pen a beisa hun-a i tuhte ahi hi. Tu ni a i tutte mailam ah a gah i at ding hi. Ei khangah i at kei zong in i ta, i tu hunah at pelmawh ding uh hi.

US president a sem ngei John F. Kennedy-te innkuan, mel hoih, mipil innkuan in minthang uh hi. A u nau un mi khut lum tawh si khin mawk uh hi. Bang kingawh hiam cih leh ni dang in a pa Joseph Kennedy in college gei ah zu zuak ngei ahih manin a tate khan sih hi, ci-in

leitung thu ciapteh na pan mang nawnlo hi.

Hun khat lai in i pawl sungah worker promotion om zelzel a, Pr. Daniel Nangno a ki forward sial in, a aw ngaihloh paulap in nei in “a ci dam kei,” a ci-ci mite sangin , tu ni ciang dong, a ci dam zaw

tham, “cidam lo pa hi”ci-in a ki cidam sak mahmate tu-in dam nawnlo uh hi.

Pasian in sep zawhloh, hih zawhloh nei lo na pi, zuau gen zolo, zuau gen ngam lo hi. Pasian in thumaan tawh kidim hi. A kisiklo zuau gen mi, Pasian in khah khong paisuak lo ding hi. Mawk koih lo ding hi. A zuau na tawh kituak in ngah kik hamtang ding hi.

Gamtatna tung tawn bek hilo, kampau na tungtawn in thu hong kikhen ding hi.

Zuau gen ding in, 1000 lakhs hong kipia leh, zuau gen nuam keng a ci ding mi kisam mahmah hi hang. Zuau gen ngamlo mi in, a hangsan pha mahmah mi ahi hi.

Sia Mungpi

Tahan.

To get the latest update of me and my works

>> <<