MUC

Print Friendly and PDF

Monday, September 29, 2014

Motor Tithe in Pia

From :Kham Khen Pau <siakhen777@...>
To Suan Sawmnang <jsawmnang@...>
Sent
Tuesday, 16 October 2012, 5:27
Subject: Lai khakna

1.       Dear Sia Sawm Nang, Sia Mungno lai gelh tawh kisai in information nangah nadingin anuai abangin ong khak ing. Direct in amah thuk nai keng. Kei tawh direct in lai kikhak hinai lo deuh ka himanun tua bangin khak lo hi zaw ing. ahi zongin kisam na sak leh ong zasak kik in. Topa in thupha ong pia ta hen! Hong it, Siakhen
Sia  Mungno lai gelh No 1 tawh kisai in Sia Mungno in a gen nopteng Media zangin gengen dinga MUC zong Pasian ompihna tawh a pai ngei-in paipai lel ding hi. Thukhen zum in thukhen cih pen ama khen nop bangin akhen hi lela, man hi/manlo hi cih ding kha thu-ah hamsa hi. Jesus zong thukhen zum in alel sak hangin a biakna bei tuanlo-in pung zaw hi. Biakna suahtakna pen Pasian ong piaksa om ahih
manin, kua mah ki thatang zawh zo nawnlo ding cih phawk ciat ding thupi ding hi. 


2. Sia Pau Khante Motaw cih tawh kisai:
Kei UMM President ka sep huna thupiang hi-a, kei theihna ciang hi bang hi: Sia Pau Khante in sawm-akhat piak ding Tein 20 om in a motor neu uh pia nuam cin Sia Lianpu in Yangoon pan UMM Secretary Pr. LSMang tawh phone ah hopih ciangin, Pr. L.S. Mang in a sumin deih zaw ung ci hi. Tua khitin kei tawh ki ho ing. Ken bel no cih bangbang hi, no adingin a lem penpen UMM in sang ding hi cin sia Lianpu tawh phone ah ki ho ung.

Tua khitin kei Yangoon ah Union EC tu dingin ka pai ciangin, UMMte in adeih kei uh leh piakloh ding suakve ci hi cin Yangoon pan kam kaza hi. Tua ciangin Sia Lianpu, Chief Accountant of MYUM, tawh kiho pahin a motor in la ding cih ka kip sak hi. Ahizongin a motaw pen Pa Tacii in len-in zang ahih manin, aki-ap khit loh un ki pia thei nailo ci hi. Aki-ap khit ciangin UMM aiawh in Motaw thei pen Pr Suan sawlin, ki apna, le saanna, document ka bawl sak pah hi: a motaw pen puah kisam ahih manin, Ygn ah kipuah sak pah hi. UMM in Ks Tein 20 tangin a ngah ahi hi. Cash tawh hilo ahih manin UMM in Non-Cash Tithe(for Ks 2,000,000=Two Million Kyats) cin Tithe in kisang hi. 

Auditorte(Tin Win Lay) in Union ah Tithe pia un ci hi. Non-Cash ahih manin Non-Cash Tithe in koih phot ung ka ci hi. SSD Treasurer in zong ong donga, tua mah ka ci hi. Hi bang dan nangah zelzel ngei uh hiam? Ong ci-a, hih pen amasa pen hi ka ci hi. Tualeh cash na suah hun, zuak hun a om ciangin Tithe na tuat leu cin ahi veh ong ci hi. (Kei President sep khit pek ciangin sia Wesley Doe in tua motoaw tung pan sawm-a khat Union ading in UMM Account pan cut sak cih za ing ). 

Sia Pau Khante Toyota Corola Super Roof pen sawm-a khat mah hi-a, donation hilo hi. Sia Pau Khante in Motor 10 nei uh hiam cih tawh kisai in, Isuzu, Jeep, Hilux hih teng nei ngei uh hi. Sawm aneih manin tua adingin khat apia hi kei-in, Tithe apiak dinguh Tein 20 om in, Sia Paupu a tuahsiat le gamdang atun khit zong ahihmanin, a van-in apia uh hi zaw. Tua ciangin, eimite ngaihsutna ah sawm-a khat cih pen she-sawm-suah- sehkhat I ci hi. Tua in sum ahihleh sumtang she-sawm-a seh khat, van ahih leh van 10 sungpan 1 dan-in ngaihsutna om den hi. Sia Mungno in “Sia Pau Khante’n motaw 10 nei uh hiam?. . .” kici acih pen khasiatna le thangpaihna, kisialhna in khatpeuh in ngaih sun kei henla, lungsim picing takin a ngaihdam ding deih huai hi. Adongte in akheldot ahih leh zong, kheldot ding zong hoih samlo-a, a mau motaw a piakna a hang atel dinguh thupi hi.

Sia dingin kumpi sungah BA angah Saw Jonah (sia Chan Kungtapa) Pha-An pan, le Sia Livingston, Sia Toe Bua tapa,Irrawady section pan nih le khuatual pan kaihkhop acinginin ki ngah hi. Sang naupang dingin akumc ing a hitheipiandingte tan 9 le 10 ding in kikoihto hi.Pr. Sidny Gyi, Edu Director MYUM in August in initialevaluation ong bawl a bang mah om lo hi. Ak khat kigawhsunsun khanghamlua in asa minlo lai-a petzo lo lai hi.Aciah ding ciangin Evaluation guide India pan-a khat ongnusiat hi.
Tua zui in akisam Laibu, bizu, tutphah, naipi,laikhetna cihte Gin Lian Pau in anget kawikawi leh tampingah hi. 

November kha ciangin Evaluationte ( Pr. Do HenPau, Pr. Tember Chit, le a group) in day school dingin Tan10 kipsak uh hi.Tua khit in UMM audit cin Sia Mungnote ong pai in, GinLian Pau UMAS ah laivuan supervisor dingin apaikal hi-aomlo ahih manin sit theilo uh hi. Tua kum khalcianginaudit dingin ongpai kik uh hi. Anitak an dingun Gin LianPau in aksa kan le atuihuan bawl saka, sang Committee tengtawh ne khawm ding in geel hi. Annekma in Committee teng

khawm in kikupna ah nasiapi takin auditor te in Gin LianPau mawh sak uh hi. Amah zong agen theih ciang gen samnapi, account bawlzia, properties ledger cihte neilo cinmawhsak uh hi. Amah zong kun ngiungeu bek hi.(Tua bangtepen guide apiak ding uh hi a, UMM sang hi khin ahihmaninAccountant ding pen UMM in apiak ding hizaw kim lai) lezum sungah hi dna hidan in na sem un cih guide ding hi lelnapi mipi mai ah kinak ko lua suak hi.An nek ding ciangin Sakollam ah thukin khat nei pa kingcin Gin Lian Pau nuak tai hi.

Sia Awn Za Tuang in keikiangah lawmte hizah ding sa leng Committee dan zong saphuai kei ong cikhialkhial lai zaw hi.1992 kum Pr. Sandy in UMM President ong sep ciangin SiaMungnote, sia Thanglam, sia Kappaute ong deihsakna mahtawh Church Ministry Director in UMM ah ong koih uhhi.1992 kum April kha in ka innkuan un Maymyo ka tung uhhi. Tua laitak in Pr. Thang Siangh pen Yangon ah ChurchMinistry Associate Director ding in kiseh a paisuk nalodeuh uh hi. Nitak khat Sia Lianpu, Sia Mungno, Sia ThangSiangh, Sia Gin Lian Pau,ten innka ah kihoho kimlai, SiaGin Lian Pau gum luateh cih thukhat tawh nasiapi takin sia Mungnote in Pr. Thang Siangh mawhsakin ong ki nial gawpmawk hi.

Tua pen Tiddim-a a om lai in Sia Lian Pau in pawlpi a makaih zia Upa Dam Khan Pau( Pa Pau) in deihloden hi. Tua vai le Pianno ngetna vai in Sia Dal Tawng leSia Lianpaute ong kitelkhial uha, Zo ngeina tawh SiaDaltawngte inn ah kei makai in U No Bawi, U Thuam Mang, leupa teng ka pain a uh zong kihel hi. Tedim AAS ang van vaizong kihel gawp mang hi.

Tua vai teng pen Maymyo ah nakikhia den dan ahi hi.Hih danteng a om ciangin, mimal in kitelkhialhna lekimaisak zawhloh a om kha hiam aci ka hi hi. Keiexperience pan a observation ka bawl a hi hi.Hih pen nang information na ngah na dinga kong khak hi in,direct in sia Mungno tawh kidawng hilo ka hih man in kendawng leng kilawm kei zaw in um ing. Ahi zongin MUC tawhdirect in ong kisai ciangin, MUC aiawh in ka dawn hun ongom sam ding hi.


To get the latest update of me and my works

>> <<