MUC

Print Friendly and PDF

Sunday, September 28, 2014

Minlwin leh Ngo Bem thu kisitna


MinLwin leh Ngokhonang Thu kisitna

Sun Sep 2, 2007 1:14 am
Kalemy Township Court Update: Mission Vs Conference
June 28 nin Plaintiff Ngo Khaw Nang in Kai Za Dal le Kham Khen Pau akhiatna thu Tazalu kisitna atom in anuai a bang hi.


1. Kham Khen Pau in ATI hog in , Taya suai ungh. A min zong church member pan phiat, nasepkhawl sak ungh. Kai Za Dal in Pawlpi thukhum palsat den ahih manin amin phiat, nasep khawlsak ungh.

2. MYUM di 1948-48 dwin aten aphuaih mia matpontin upadi ayah tayavuan matpongtin tha badi. Kaizadal neh Kham Khenpau doh di MAC ko phuaih ta phien , mataya atin huh 2004 duananaa paing mia atih pi bi babi.28/6/2004, 30/10/2005 neh 2007 yiat dohduan U Kai za Dalaphuaidi SDA name atungpiuh bi, Logo atung piuh zuai, MBCF 1617/M 152 atung piuh yauaih 48/SDA matpontin a gu atung mapiuh ta phian lengle sizug, kukyu atung piuh di.3. Thuh kyaaung MYUM thanah Choh ih name gu piung le ta phian thih yauhsua aziyu pi uyan, ci.

13. Minlwin thu kidotna
CROSS QUESTIONED BY DEFENDANT LAWYER:

1. U Kham Khen Pau taya suai da U Min Lwin hoh de naw, Tu kudaing gah amuh kyi aye zuaih,Myone Taya Zone gah apit masih zuaih Kham khen Pau gu aquital neh lot di sudar tihla soyinMoe Khaing(NKNang) gah tihba di.

2. SDA atendaw ih Church Manual mar phuaihsipone asen 4 sihde, 1) Local Church 2) LocalConference soyin Moe Khaning tihba di. Darso yin Kai Za Dal aphuaih di, SDA phit bi, Conferenceani neh aphuaih asi takhuhta phit de soyin, Mo Khaing mah, "MAC phuaihsi khuan masih,Myanmar Naingngaan ma Confernce asen ma mee naing ti bu" huh phi di.
  
3. Kaizadal neh Kham Khen Pau dogu atin daw gah phiatkhuan masih bu suuyin, atindaw gahphiaat khuan sih di huh Moekhaing gah phi di. Daso yin EC vuan mia gu phiat luulian Tayagyimar khuanpiuhchiat taung bi mahtar phiat khuan sihde sodar tihla, soyin Moekhaing mah matih ba huh phi di. Kai Za Dal atin vuan sayin beniya mah masih zuaih, atinta mahoh taphien, phyetsaya malubu huh Moe Khaning phi ta phian, Defendant's Lawyer gah EC member Sayin mar KaiZa Dal name sihde soyin atinta hoh loh namee par de soyin Moe Khaing maphi bar.4 MYUM Reg No 8/48-49 gu Renewal loh la, soyin maloh ba, huh Moekhaing phi di. DarsoyinKai Za Dal ih MAC gu Nahwahtah Upadi 6. Pohma 4 (b) ayah Bartaryi tettet saungyuat dih atinaphuaih mia matponetin yan malu huh pyahthanchiet tihla/ huh soyin tih ba di huh Moe Khaningphi di. Lagaung upadi ayah phuan dar phitdi huh lawyar gah sophiuh di.5. Sia doh matpontin amat 8/48-49 neh 1956-57 loh dunggah akhu sia tinpyah dih LOGO matpontin that ala/ soyin matpon matin ba, LOGO pawda makyartee ba huh phi di. U Kaizadal aphuaihatung piuh dih Calenda pa MBCF 1617/M 152 di U Thawng Mung ih Myanmar BiblicalChristian Fellowship ih Matpontin amat phit bi, siadoh ih 48-49 Companies Society matpontinmahoh bu, lagaung neh bamah masaingbu soyin man ba di huh Moekhaing phi di.6. Kaizadal aphuaih mah Calenda thoh taphian Sia gu thihkhaih nitna muh sih tala?, suyin MoeKhaing gah, Atendaw nitna di huh phi taphyien, Lawyer gah Mahohbu, kyawnaw mida sayakupaing nitna muh sihla? Soyin bamah masih ba huh moekhaing phi di.Hih tEng pen atom in kong gelh pak hi. Pllaintiff Lawyer failure to attend the Court due tosickness, in July 13 ni khinto. August 29 Yetchaing Gin Do Pau Thuatsochyiet gu ma kyakhinpuhpi me.


To get the latest update of me and my works

>> <<